AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i datës 5 Prill 2017 – kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e programit të kursit të formimit profesional për profesionin “administrator ndërtesash”

Për të mbështetur hartimin e Programeve të kurseve të shkurtra të Formimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon:
 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të shkurtër të formimit profesional në profesionin “ADMINISTRATOR NDERTESASH”.
 1. Kërkesat për hartuesit e programit të kursit: 
2.1. Kërkesa të përgjithshme për hartuesit e programeve të kurseve:
 1. Të kenë përvojë si mësues/instruktor në arsimin e mesëm profesional ose në kurset e formimit profesional;
 2. Të kenë përvojë pune në fushën përkatëse;
 3. Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup;
 4. Të kenë aftësi për të përdorur literaturë në gjuhë të huaj;
 5. Të përdorin kompjuterin.
2.2. Kërkesa të veçanta për hartuesit e programit të kursit:
 1. Të kenë mbaruar arsimin e lartë në drejtimin përkatës ose shkollën e mesme profesionale në fushën përkatëse;
 2. Të kenë përvojë në hartimin e kurrikulave/programeve të kurseve;
 3. Të kenë përvojë si mësues/instruktor drejtimin/profilin përkatës;
 4. Të kenë përvojë pune në profesionin përkatës
2.3. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:
 1. Kërkesë për Aplikim;
 2. CV;
 3. Fotokopje e Diplomës së shkollës së lartë ose të mesme 
Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet brenda datës 11 Prill 2017, ora 16:00. Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit do të gjenden në adresën e internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve akafp.gov.al. Dokumentacioni dorëzohet me e-mail në adresën: info.akafp@akafp.gov.al ose dorazi në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës: Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë. Tel. 4 22 30 497