AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i dates 6 Shkurt 2019 – Kerkohen bashkepunetore per rishikimin e skeletkurrikulave te Arsimit Profesional per vitin shkollor 2019-2020

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE  KUALIFIKIMEVE SHPALL NJOTIMIN PËR RISHIKIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2019-2020
 1. Për të mbështetur rishikimin e 8 Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon:
 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Shërbime motorike” Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Shërbime mjetesh transporti”.
 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Punime dhe riparim rrugësh”, Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Ndërtim”.
 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Teknologji e përpunimit të mishit dhe peshkut”, Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Teknologji ushqimore”.
 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Shfrytëzim pyjesh”, Niveli III i AP, të drejtimit mësimor “Pyje”.
 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Konstruksione metalike”, Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Mekanikë”.
 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Mirëmbajtje dhe riparime mekanike”, Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Mekanikë”.
 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Mobileri dhe tapiceri”, Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Përpunim druri”.
 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Teknologji ushqimore”, Niveli III i AP.
 1. Kërkesat për bashkëpunëtorët për rishikimin e skeletkurrikulave:
2.1. Kërkesa të përgjithshme për bashkëpunëtorët:
 1. Të kenë përvojë si mësues/instruktorë në arsimin e mesëm parauniversitar ose universitar;
 2. Të kenë përvojë pune në fushën/drejtimin/profilin përkatës;
 3. Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup;
 4. Të kenë aftësi për të përdorur literaturë në gjuhë të huaj;
 5. Të përdorin kompjuterin.
2.2. Kërkesa të veçanta për bashkëpunëtorët:
 1. Të kenë mbaruar arsimin e lartë në fushën/drejtimin përkatës;
 2. të kenë mbaruar arsimin e mesëm profesional dhe përvojë pune si instruktorë praktike në fushën/drejtimin/profilin përkatës
 3. Të kenë përvojë në hartimin e kurrikulave;
 4. Të kenë përvojë si mësimdhënës në lëndët/modulet profesionale të fushës/drejtimit/profilit përkatës;
2.3. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:
 1. Kërkesë për Aplikim (e firmosur nga kandidati, nese e sjell dorazi);
 2. CV;
 3. Fotokopje e Diplomës së shkollës së lartë ose të shkollës së mesme profesionale
 1. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet brenda datës 13 Shkurt 2019, ora 16:00.
Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit do të gjenden në adresën e internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve: www.akafp.gov.al. Dokumentacioni dërgohet me e-mail në adresën: info@akafp.gov.al ose dorëzohet në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës, në adresën e Agjencisë: Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë. Tel. 04 22 30 497