AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i datës 7 Shkurt 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulave te reja te arsimit profesional, për vitin shkollor 2019-2020

Për të mbështetur hartimin e 2 Skeletkurrikulave të reja të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon:
 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulit të ri të profilit mësimor “Shërbime kujdesi për kafshë”, Niv.II i AP, në drejtimin mësimor “Bujqësi”.
 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulit të ri të profilit mësimor “Teknologjia e përunimit të metaleve”, Niv.II i AP, në drejtimin mësimor “Mekanikë”.
 1. Kërkesat për hartuesit e skeletkurrikulit:
2.1. Kërkesa të përgjithshme për bashkëpunëtorët:
 1. Të kenë përvojë si mësues/instruktorë në arsimin e mesëm parauniversitar ose universitar;
 2. Të kenë përvojë pune në fushën/drejtimin/profilin përkatës;
 3. Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup;
 4. Të kenë aftësi për të përdorur literaturë në gjuhë të huaj;
 5. Të përdorin kompjuterin.
2.2. Kërkesa të veçanta për bashkëpunëtorët:
 1. Të kenë mbaruar arsimin e lartë në fushën/drejtimin/profilin përkatës;
 2. Të kenë mbaruar arsimin e mesëm profesional dhe përvojë pune si instruktorë praktike në fushën/drejtimin/profilin përkatës
 3. Të kenë përvojë në hartimin e kurrikulave;
 4. Të kenë përvojë si mësimdhënës në lëndët/modulet profesionale të fushës/drejtimit përkatës;
2.3. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:
 1. Kërkesë për Aplikim (e firmosur nga kandidati, nëse sillet dorazi);
 2. CV;
 3. Fotokopje e Diplomës së shkollës së lartë ose të shkollës së mesme profesionale
Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet brenda datës 14 Shkurt 2019, ora 16:00. Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit do të gjenden në adresën e internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve: www.akafp.gov.al. Dokumentacioni dërgohet me e-mail në adresën: info@akafp.gov.al ose dorëzohet në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës, në adresën e Agjencisë: Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë. Tel. 04 22 30 497