AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i datës 18 Shkurt 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 8 materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në shtojcën e në vijim tregohen edhe programet e përgjithshme përkatëse të këtyre lëndëve). 
 1. Lëndët profesionale për të cilat do të hartohen materialet mësimore:
 • Për lëndën profesionale “Nxjerrja e naftës, gazit dhe ujit”, kl.10, (72 orë), të drejtimit mësimor “Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji”, Niveli I i AP
 1. Kërkesat për hartuesit e materialeve mësimore: 
2.1. Kërkesa të përgjithshme për hartuesit e materialit mësimor:
 1. Të kenë përvojë si mësues në arsimin e mesëm parauniversitar ose universitar;
 2. Të kenë përvojë pune në fushën/drejtimin përkatës;
 3. Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup;
 4. Të kenë aftësi për të përdorur literaturë në gjuhë të huaj;
 5. Të përdorin kompjuterin.
2.2. Kërkesa të veçanta për hartuesit e materialit mësimor:
 1. Të kenë mbaruar arsimin e lartë në fushën/drejtimin përkatës;
 2. Të kenë përvojë në hartimin e materialeve mësimore dhe/ose teksteve shkollore;
 3. Të kenë përvojë si mësimdhënës në lëndët profesionale të fushës/drejtimit përkatës;
Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:
 1. Kërkesë për Aplikim (e firmosur nga kandidati, nese sillet dorazi);
 2. CV;
 3. Fotokopje e Diplomës së shkollës së lartë
 1. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet brenda datës 22 Shkurt 2019, ora 16:00.
Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit do të gjenden në adresën e internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve www.akafp.gov.al Dokumentacioni dorëzohet dorazi në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës ose dërgohet me e-mail në adresat e mëposhtme: Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë. Tel. 04 22 30 497. Email: info@akafp.gov.al Shtojce