AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i dates 22 Prill 2020 – Kerkohen bashkepunetore për rishikimin e programeve orientuese të niveleve

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr. 15/2017, datë 16.02.2017 “Për  Arsimin dhe Formimin Profesional në Republikën e Shqipërisë”, Ligji nr.9380, datë 28.04.2005 “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të”, i ndryshuar, Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, VKM nr. 673 datë 16.10.2019 “Për organizimin dhe funksionimin e AKAFPK-së”, Rregullorja e brendshme e AKAFPK-së me nr. 33 dt.15.01.2020, “Për përzgjedhjen dhe shpërblimin e specialistëve të jashtëm me kontratë për realizimin e veprimtarive zhvillimore në fushën e AFP-së”, shpall konkurrimin për bashkëpunëtorë lidhur me: Rishikimin e programeve orientuese për kualifikimet profesionale:
 • Shërbime sociale dhe shëndetësore Niveli II në KSHK
 • Ekonomi biznes Niveli II në KSHK
 • Mobileri dhe tapiceri Niveli III në KSHK
 • Karpenteri, hekurkthim dhe betonim Niveli III në KSHK
 • Punime dhe riparim rrugësh Niveli III në KSHK
 • Rrobaqepësi Niveli III në KSHK
 • Teknologji e përpunimit të mishit dhe peshkut Niveli III në KSHK
Kandidatët e interesuar për këtë shërbim duhet të plotësojnë këto kërkesa:
 1. Kërkesa të përgjithshme
 • Të jenë shtetas shqiptarë.
 • Të kenë zotësi të plotë për të vepruar.
 • Të përmbushin kërkesat ligjore për nivelin arsimor dhe të zotërojnë aftësitë e nevojshme të fushës përkatëse të kualifikimit profesional.
 • Të jenë në kushte shëndetësore të mira për të kryer detyrat përkatëse.
 1. Kërkesa të veçanta:
 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në fushën përkatëse profesionale.
 • Të ketë jo më pak se tri vite eksperiencë pune në fushën përkatëse, ose si bashkëpunëtor i AKAFPK-së për kualifikimin profesional të mësipërm.
 • Të ketë mbaruar arsimin e mesëm dhe të ketë jo më pak se pesë vite eksperiencë pune në biznes, në fushën përkatëse.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup.
Do të preferohen ata kandidatë, të cilët janë trajnuar për vlerësimin përfundimtar të nxënësve në shkollat profesionale apo zhvillojnë lëndët përkatëse.
 1. Kohëzgjatja
Angazhimi i bashkëpunëtorëve fitues për rishikimin e programit orientues do te jetë per periudhen: Prill-Maj. Paraqitja e dokumenteve Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 28 prill 2020, ora 16.30 dorazi, në Zyrën e Administratës së  AKAFPK-së me adresë: Rruga Mustafa Lleshi, Kati i III-të, Godina e Thesarit, Tiranë, ose në rrugë elektronike (të skanuara) në adresën info@akafp.gov.al këto dokumente:
 • Kërkesë për Aplikim (e firmosur nga kandidati, nëse e sjell dorazi);
 • CV;
 • Fotokopje e Diplomës së shkollës së lartë ose të shkollës së mesme;
 • Kopje të dokumentacionit që vërteton përvojën si mësues në fushë/drejtimin/profilin përkatës dhe/ose profesionin fushën përkatëse në punë;
(Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit). Të gjitha njoftimet e mëtejshme në lidhje me vazhdimin e procedurave të konkurrimit për këtë shërbim, mund t’i gjeni në adresën e Web Site të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve.