AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i dates 21 Maj 2020 – kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e 6 materialeve mesimore mbeshtetëse për lëndët profesionale në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr. 15/2017, datë 16.02.2017 “Për  Arsimin dhe Formimin Profesional në Republikën e Shqipërisë”, Ligji nr.9380, datë 28.04.2005 “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të”, i ndryshuar, Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, VKM nr. 673 datë 16.10.2019 “Për organizimin dhe funksionimin e AKAFPK-së”, Rregullorja e brendshme e AKAFPK-së me nr. 33 dt.15.01.2020, “Për përzgjedhjen dhe shpërblimin e specialistëve të jashtëm me kontratë për realizimin e veprimtarive zhvillimore në fushën e AFP-së”, shpall konkurrimin për bashkëpunëtorë lidhur me:   Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 6 materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (Shtojca në vijim tregon edhe programet e përgjithshme përkatëse të këtyre lëndëve):
 1. Për lëndën profesionale “Agroteknologji e kulturave të arave”, 12 (102 orë), të profilit mësimor “Prodhim bimor”, Niv. II i AP (Niv. III i KSHK).
 1. Për lëndën profesionale “Sjellje sipërmarrëse”, kl.13, (64 orë), të profileve mësimore të drejtimit “Ekonomi biznes”, Niv. III të AP (Niv. IV i KSHK)
 1. Për lëndën profesionale “Gjeografi e turizmit”, kl.12, (108 orë), të profilit mësimor “Shërbime të udhëtimit dhe turizmit”, Niv. III i AP (Niv. IV i KSHK).
 1. Për lëndën profesionale “Teknologji mekanike”, kl.11, (102 orë), të drejtimit mësimor “Mekanikë”, Niv. I i AP (Niv. II i KSHK).
 1. Për lëndën profesionale “Elektronikë”, kl.11, (136 orë), të drejtimit mësimor “Elektroteknikë”, Niv. I i AP (Niv. II i KSHK).
 1. Për lëndën profesionale “Bazat e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit”, kl.10, (72 orë) dhe kl.11 (34 orë), të drejtimit mësimor “Teknologji informacioni dhe komunikimi”, Niv. I i AP (Niv. II i KSHK).
 1. Kërkesat për bashkëpunëtorët për hartimin e materialeve mësimore: 
2.1. Kërkesa të përgjithshme për bashkëpunëtorët:
 1. Të kenë përvojë më shumë se 3 vjet si mësues/instruktorë në arsimin parauniversitar ose universitar dhe/ose përvojë pune në fushën/drejtimin/profilin përkatës;
 2. Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup;
 3. Të kenë aftësi për të përdorur literaturë në gjuhë të huaj;
 4. Të përdorin kompjuterin.
2.2. Kërkesa të veçanta për bashkëpunëtorët:
 1. Të kenë mbaruar arsimin e lartë në fushën/drejtimin përkatës;
 2. Të kenë përvojë në hartimin e materialeve mësimore dhe/ose teksteve shkollore;
 3. Të kenë përvojë si mësimdhënës në lëndët profesionale të fushës/drejtimit përkatës;
2.3. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:
 1. Kërkesë për Aplikim (e firmosur nga kandidati, nëse e sjell dorazi);
 2. CV;
 3. Fotokopje e Diplomës së shkollës së lartë ose të shkollës së mesme profesionale
 4. Kopje të dokumentacionit që vërteton përvojën si mësues dhe/ose në punë, në fushë/drejtimin/profilin përkatës 
 1. Kohëzgjatja
Angazhimi i bashkëpunëtorëve fitues për hartimin e materialeleve mesimore do te jete për periudhën Maj- Korrik  
 1. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet brenda datës 29 Maj 2020, ora 14:00.
Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit do të gjenden në adresën e internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve: www.akafp.gov.al Dokumentacioni dërgohet me e-mail në adresën: info@akafp.gov.al ose dorëzohet në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës, në adresën e Agjencisë: Rruga: Mustafa Lleshi, Godina e Thesarit, Kati i tretë , Tiranë Tel. 04 22 37087