AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i dates 11 Nentor 2022 – për pjesëmarrje në përbërjen e komitetit sektorial të mikpritjes dhe turizmit që do të mbështesin zhvillimin dhe zbatimin e kornizës shqiptare të kualifikimeve (kshk)

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim i dates 11…

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 5, të nenit 11, të ligjit nr. 10247, datë 4.3.2010, “Për Kornizën Shqiptare të Kualifikimeve”, të ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 426, datë 26.6.2019 “Për mënyrën e organizimit, të funksionimit, si dhe kriteret e përzgjedhjes së anëtarëve të Komiteteve Sektoriale dhe mënyrën e shpërblimit të tyre”, të Urdhrit të përbashkët të ministrit të Arsimit dhe Sportit dhe të ministrit të Financave dhe Ekonomisë “Për ngritjen dhe përbërjen e Komitetit Sektorial të Mikpritjes dhe Turizmit” Nr. 163, datë 6.6.2022 dhe të Rregullores së brendshme të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) “Për përzgjedhjen dhe shpërblimin e specialistëve të jashtëm me kontratë për realizimin e veprimtarive zhvillimore në fushën e Arsimit dhe Formimit Profesional”, nr. prot. 33, datë 15.01.2020, e ndryshuar me urdhrin nr. 8, datë 05.01.2022, prot. nr. 10, AKAFPK shpall konkursin për pjesëmarrje  në përbërjen e Komitetit Sektorial të Mikpritjes dhe Turizmit, që do të mbështesin zhvillimin dhe zbatimin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve. 

Kriteret për përzgjedhjen e përfaqësuesve të Komiteteve Sektoriale:

 • Të jenë përfaqësues në një nga subjektet apo sektorët si vijon:
  • shoqatat e punëmarrësve të sektorit përkatës, me numrin më të madh të anëtarëve në sektorin përkatës, me përvojë jo më pak se 3 (tre) vjet në sektorin përkatës;
  • shoqatat e punëmarrësve të sektorit përkatës, me numrin më të madh të anëtarëve në sektorin përkatës, me përvojë jo më pak se 3 (tre) vjet në sektorin përkatës;
  • përfaqësues të biznesit me praktika të pasura në zhvillimin e burimeve njerëzore në sektorin përkatës, me përvojë jo më pak se 3 (tre) vjet në sektorin përkatës;
  • ekspertë të pavarur, me përvojë jo më pak se 5 (pesë) vjet në zhvillimin dhe zbatimin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve.
 • Të jenë njohës të mirë të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve;
 • Të jenë njohës të mirë të sektorit përkatës;
 • Të kenë përvojë të provuar për zhvillimin dhe zbatimin e KSHK-së;
 • Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup;
 • Të kenë aftësi për të përdorur literaturë në gjuhë të huaj;
 • Të kenë mbaruar arsimin e lartë në fushën/drejtimin përkatës ose arsimin e mesëm profesional në fushën/drejtimin përkatës.

Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:

 1. Kërkesë për Aplikim (e firmosur nga kandidati, nëse e sjell dorazi);
 2. Jetëshkrim (CV);
 3. Fotokopje e diplomës së shkollës së lartë ose të mesme;
 4. Kopje të dokumentacionit që vërteton përvojën në punë, në fushën përkatës. 

Kontrata me kandidatët që do të shpallen fitues do të ketë një kohëzgjatje 4-vjeçare nga data e nënshkrimit të saj.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë AKAFPK-së, adresa: Rr. Mustafa Lleshi, Godina e Thesarit, Kati i tretë, Tiranë, dosjen me këto dokumente ose ti nisin në mënyrë elektronike në adresën info.akafp@akafp.gov.al.

Mosparaqitja  e dokumenteve ose mosparaqitja e plotë e tyre, sjell s’kualifikim të kandidatit.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit: 18.11.2022.