AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i dates 27 qershor 2023 – PËR VALIDIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2023-2024

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr. 15/2017, datë 16.02.2017 “Për  Arsimin dhe Formimin Profesional në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit nr. 23/2018 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 247, datë 4.3.2010, “Për Kornizën Shqiptare të Kualifikimeve” Ligji nr.9380, datë 28.04.2005 “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të”, i ndryshuar, Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, VKM nr. 673 datë 16.10.2019 “Për organizimin dhe funksionimin e AKAFPK-së”, Urdhërit të Drejtorit të AKAFPK-së, nr. 21, datë 13.04.2023 “Për miratimin e Udhëzuesit për procedurat e përzgjedhjes dhe shpërblimit të specialistëve të jashtëm dhe bashkëpunëtorve në projekte, me kontratë, për realizimin e veprimtarive zhvillimore të AKAFPK-së”, shpall konkurrimin për bashkëpunëtorë lidhur me:
 1. Validimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, sipas grupimeve në fushat e mëposhtme:
 1. Teknologji ushqimore:
 2. Skeletkurrikulit të profilit “Teknologji e përpunimit të brumërave”, Niv. III i KSHK
 3. Skeletkurrikulit të profilit “Teknologji e përpunimit të qumështit”, Niv. III i KSHK
 4. Skeletkurrikulit të profilit “Teknologji e prodhimit të pijeve”, Niv. III i KSHK
 1. Ndërtim:
 2. Skeletkurrikulit të drejtimit “Ndërtim”, Niv. IV i KSHK
 3. Skeletkurrikulit të profilit “Karpenteri, hekurkthim dhe betonim”, Niv. III i KSHK
 4. Skeletkurrikulit të profilit “Punime dhe riparim rrugësh”, Niv. III i KSHK
 1. Përpunim druri:
 2. Skeletkurrikulit të profilit “Prodhime druri gjysëm të gatshme”, Niv. III i KSHK
 3. Skeletkurrikulit të profilit “Mobileri dhe tapiceri”, Niv. III i KSHK
 1. Kërkesat për bashkëpunëtorët për validimin e skeletkurrikulave: 
2.1. Kërkesa të përgjithshme për bashkëpunëtorët:
 1. Të kenë përvojë si mësues/instruktorë në arsimin parauniversitar ose universitar dhe/ose përvojë pune në fushën/drejtimin/profilin përkatës;
 2. Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup;
 3. Të kenë aftësi për të përdorur literaturë në gjuhë të huaj;
 4. Të përdorin kompjuterin.
2.2. Kërkesa të veçanta për bashkëpunëtorët:
 1. Të kenë mbaruar arsimin e lartë në fushën/drejtimin përkatës ose arsimin e mesëm profesional fushën/drejtimin përkatës;
 2. Të kenë përvojë në hartimin e kurrikulave të arsimit profesional;
 3. Të kenë jo më pak se 3 vjet përvojë si mësimdhënës në lëndët/modulet profesionale të fushës/drejtimit/profilit përkatës;
 4. Të kenë jo më pak se 3 vjet përvojë pune në profesionin përkatës
2.3. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:
 1. Kërkesë për Aplikim (e firmosur nga kandidati, nese e sjell dorazi);
 2. CV në shqip;
 3. Fotokopje e Diplomës së shkollës së lartë ose të mesme profesionale
 4. Fotokopje të certifikatave të kualifikimeve në fushën përkatëse
 5. Kopje të dokumentacionit që vërteton përvojën si mësues dhe/ose në punë, në fushën/drejtimin/profilin përkatës 
 1. Kontratat me bashkëpunëtorët do të firmosen brenda 5 ditësh nga shpallja fitues dhe do të kenë një kohëzgjatje 1 (një) mujore, qysh nga data e nënshkrimit të saj. 
 1. Grupi i punës për validimin e skeletkurrikulave sipas fushave përkatëse do të jetë i përbërë nga 3 ÷ 4 bashkëpunëtorë, të shpallur fitues. 
 1. Kandidatët duhet të mos kenë qenë pjesë e grupeve të punës për hartimin/rishikimin e skeletkurrikulave që do të validojnë. 
 1. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet brenda datës 4 korrik 2023, ora 16:30.
Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit do të gjenden në adresën e internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve: www.akafp.gov.al Dokumentacioni dërgohet me e-mail në adresën: info.akafp@akafp.gov.al ose dorëzohet në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës, në adresën e Agjencisë: Rruga: Mustafa Lleshi, Godina e Thesarit, Kati i tretë , Tiranë Tel. 04 22 37087  Vini re: Nëse aplikoni me e-mail, bashkangjitur, nuk duhet të dërgoni dokumente të ZIP-uara dhe madhësia e dokumentave nuk duhet të kalojë vlerën 2MB, në të kundërt duhet që të shpërndani dokumentat në më shumë se një mesazh aplikimi.