AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i dates 24 Tetor 2023 – për rishikimin e 6 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2024-2025

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr. 15/2017, datë 16.02.2017 “Për Arsimin dhe Formimin Profesional në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit nr. 23/2018 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 247, datë 4.3.2010, “Për Kornizën Shqiptare të Kualifikimeve” Ligji nr.9380, datë 28.04.2005 “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të”, i ndryshuar, Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, VKM nr. 673 datë 16.10.2019 “Për organizimin dhe funksionimin e AKAFPK-së”, Urdhërit të Drejtorit të AKAFPK-së, nr. 21, datë 13.04.2023 “Për miratimin e Udhëzuesit për procedurat e përzgjedhjes dhe shpërblimit të specialistëve të jashtëm dhe bashkëpunëtorve në projekte, me kontratë, për realizimin e veprimtarive zhvillimore të AKAFPK-së”, shpall konkurrimin për bashkëpunëtorë lidhur me: 1. Rishikimin e 6 Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, si më poshtë: 1. Skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Përpunim druri”, Niv. IV i KSHK (1 vjeçar). 2. Skeletkurrikulit të profilit mësimor “Nxjerrja e naftës, gazit dhe ujit”, Niv. III i KSHK (1 vjeçar). 3. Skeletkurrikulit të profilit mësimor “Instalime elektrike civile dhe industriale”, Niv. III i KSHK (1 vjeçar). 4. Skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Teknologji ushqimore”, Niv. IV i KSHK (1 vjeçar). 5. Skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Gjeologji miniera”, Niv. IV i KSHK (1 vjeçar). 6. Skeletkurrikulit të profilit mësimor “Konstruksione metalike”, Niv. III i KSHK (1 vjeçar) 2. Kërkesat për bashkëpunëtorët për rishikimin e skeletkurrikulave: 2.1. Kërkesa të përgjithshme për bashkëpunëtorët: a) të kenë aftësi komunikuese me shkrim dhe me gojë b) të kenë aftësi të punës në grup c) të përdorin programet bazë të kompjuterit d) të zotërojnë teknikat e komunikimit elektronik e) të përdorin literaturë në gjuhë të huaj 2.2. Kërkesa të veçanta për bashkëpunëtorët: a) të kenë mbaruar arsimin e mesëm ose të lartë në fushën përkatëse profesionale (për skeletkurrikulat e nivelit IV të KSHK, bashkëpunëtorët duhet të jenë të diplomuar në fushën e ekonomisë ose të teknologjisë përkatëse, me fokus në këtë të fundit); b) të kenë përvojë pune, jo më pak se 3 vjet, si mësimdhënës të teorisë dhe/ose praktikës profesionale në formimin profesional, në arsimin e mesëm profesional dhe në arsimin e lartë, në fushën profesionale përkatëse; c) nëse nuk kanë përfunduar arsimin e lartë, të kenë jo më pak se 3 vjet përvojë pune në profesionin përkatës 2.3. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm: a) Kërkesë për Aplikim (e firmosur nga kandidati, nëse e sjell dorazi); b) CV në shqip; c) Fotokopje e Diplomës së shkollës së lartë ose të mesme profesionale d) Fotokopje të certifikatave të kualifikimeve në fushën përkatëse e) Kopje të dokumentacionit që vërteton përvojën si mësues dhe/ose në punë, në fushën/drejtimin/profilin përkatës 3. Kontrata me bashkëpunëtorët që do të shpallen fitues do të ketë një kohëzgjatje 1,5 (një presje pesë) mujore, qysh nga data e nënshkrimit të saj. 4. Grupi i punës për rishikimin e skeletkurrikulit do të jetë i përbërë nga 3 ÷ 6 bashkëpunëtorë, të shpallur fitues. 5. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet brenda datës 30 tetor 2023, ora 16:30. Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit do të gjenden në adresën e internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve: www.akafp.gov.al Dokumentacioni dërgohet me e-mail në adresën: info.akafp@akafp.gov.al ose dorëzohet në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës, në adresën e Agjencisë: Rruga: Mustafa Lleshi, Godina e Thesarit, Kati i tretë , Tiranë Tel. 04 22 37087 Vini re: Nëse aplikoni me e-mail, bashkangjitur, nuk duhet të dërgoni dokumente të ZIP-uara dhe madhësia e dokumentave nuk duhet të kalojë vlerën 2MB, në të kundërt duhet që të shpërndani dokumentat në më shumë se një mesazh aplikimi. Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr. 15/2017, datë 16.02.2017 “Për  Arsimin dhe Formimin Profesional në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit nr. 23/2018 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 247, datë 4.3.2010, “Për Kornizën Shqiptare të Kualifikimeve” Ligji nr.9380, datë 28.04.2005 “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të”, i ndryshuar, Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, VKM nr. 673 datë 16.10.2019 “Për organizimin dhe funksionimin e AKAFPK-së”, Urdhërit të Drejtorit të AKAFPK-së, nr. 21, datë 13.04.2023 “Për miratimin e Udhëzuesit për procedurat e përzgjedhjes dhe shpërblimit të specialistëve të jashtëm dhe bashkëpunëtorve në projekte, me kontratë, për realizimin e veprimtarive zhvillimore të AKAFPK-së”, shpall konkurrimin për bashkëpunëtorë lidhur me:
 1. Rishikimin e 6 Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, si më poshtë:
 1. Skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Përpunim druri”, Niv. IV i KSHK (1 vjeçar).
 2. Skeletkurrikulit të profilit mësimor “Nxjerrja e naftës, gazit dhe ujit”, Niv. III i KSHK (1 vjeçar).
 3. Skeletkurrikulit të profilit mësimor “Instalime elektrike civile dhe industriale”, Niv. III i KSHK (1 vjeçar).
 4. Skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Teknologji ushqimore”, Niv. IV i KSHK (1 vjeçar).
 5. Skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Gjeologji miniera”, Niv. IV i KSHK (1 vjeçar).
 6. Skeletkurrikulit të profilit mësimor “Konstruksione metalike”, Niv. III i KSHK (1 vjeçar) (per vitin 2024-25).
 1. Kërkesat për bashkëpunëtorët për rishikimin e skeletkurrikulave: 
2.1. Kërkesa të përgjithshme për bashkëpunëtorët:
 1. të kenë aftësi komunikuese me shkrim dhe me gojë
 2. të kenë aftësi të punës në grup
 3. të përdorin programet bazë të kompjuterit
 4. të zotërojnë teknikat e komunikimit elektronik
 5. të përdorin literaturë në gjuhë të huaj
2.2. Kërkesa të veçanta për bashkëpunëtorët:
 1. të kenë mbaruar arsimin e mesëm ose të lartë në fushën përkatëse profesionale;
 2. të kenë përvojë pune, jo më pak se 3 vjet, si mësimdhënës të teorisë dhe/ose praktikës profesionale në formimin profesional, në arsimin e mesëm profesional dhe në arsimin e lartë, në fushën profesionale përkatëse;
 3. nëse nuk kanë përfunduar arsimin e lartë, të kenë jo më pak se 3 vjet përvojë pune në profesionin përkatës
2.3. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:
 1. Kërkesë për Aplikim (e firmosur nga kandidati, nëse e sjell dorazi);
 2. CV në shqip;
 3. Fotokopje e Diplomës së shkollës së lartë ose të mesme profesionale
 4. Fotokopje të certifikatave të kualifikimeve në fushën përkatëse
 5. Kopje të dokumentacionit që vërteton përvojën si mësues dhe/ose në punë, në fushën/drejtimin/profilin përkatës 
 1. Kontrata me bashkëpunëtorët që do të shpallen fitues do të ketë një kohëzgjatje 1,5 (një presje pesë) mujore, qysh nga data e nënshkrimit të saj. 
 1. Grupi i punës për rishikimin e skeletkurrikulit do të jetë i përbërë nga 3 ÷ 6 bashkëpunëtorë, të shpallur fitues. 
 1. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet brenda datës 30 tetor 2023, ora 16:30.
Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit do të gjenden në adresën e internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve: www.akafp.gov.al Dokumentacioni dërgohet me e-mail në adresën: info.akafp@akafp.gov.al ose dorëzohet në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës, në adresën e Agjencisë: Rruga: Mustafa Lleshi, Godina e Thesarit, Kati i tretë , Tiranë Tel. 04 22 37087   Vini re: Nëse aplikoni me e-mail, bashkangjitur, nuk duhet të dërgoni dokumente të ZIP-uara dhe madhësia e dokumentave nuk duhet të kalojë vlerën 2MB, në të kundërt duhet që të shpërndani dokumentat në më shumë se një mesazh aplikimi.