AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i dates 29 Janar 2024 – për vend vakant: “Punonjës pastrimi”

Në bazë të Ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr. 7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.673, datë 16.10.2019 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.39, datë 24.1.2024 “Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontrate të përkohshme, për vitin 2024, në njësitë e qeverisjes qendrore”, Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), shpall konkursin për pozicionin e punës “Punonjës Pastrimi” me kontratë me afat të caktuar dhe kohë të pjesshme (6 ore/ditë).  Kriteret:
 • Kandidatët “Punonjës Pastrimi”, duhet të plotësojnë këto kritere :
 1. Të ketë mbaruar arsimin e detyrueshëm;
 2. Të ketë përvojë pune;
 3. Të ketë aftësi të mira komunikuese;
 4. Të jetë shtetas shqiptar;
 5. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 6. Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 7. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 8. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
 9. Të mos jetë marrë ndaj tij masa disiplinore, që nuk është shuar sipas ligjit.
 • Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë AKAFPK-së, këto dokumente:
 1. Kërkesë me shkrim;
 2. Jetëshkrim (CV);
 3. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 4. Kopje të noterizuar të arsimit përkatës;
 5. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 6. Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raport mjekësor për aftësitë në punë);
 7. Vërtetim i gjendjes gjyqësore, vetë deklarim sipas formës së kërkuar nga ligji;
 8. Dëshmi penaliteti;
Mosparaqitja  e dokumenteve ose mosparaqitja e plotë e tyre, sjell s’kualifikim të kandidatit. Afati i dorëzimit të dokumentacionit: 02.02. 2024 ora 11:00. Për çdo paqartësi mund të dërgohet email në adresën info.akafp@akafp.gov.al