AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim i datës 6 shkurt 2017- për bashkëpuntorë të jashtëm për hartimin dhe rishikimin e skeletkurrikulave të AP për vitin shkollor 2017-2018

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE E KUALIFIKIMEVE SHPALL NJOTIMIN PËR HARTIMIN DHE RISHIKIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2017-2018. Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së profilit “Teknologji e pёrpunimit tё plastikës dhe gomës ”, Niveli II, të drejtimit mësimor “Teknologji kimike”. SI EDHE 2. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Gjeologji miniera” Niveli Kërkesat për hartuesit e skeletkurrikulave:  2.1. Kërkesa të përgjithshme për hartuesit e skeletkurrikulave:
 1. Të kenë përvojë si mësues në arsimin e mesëm parauniversitar ose universitar;
 2. Të kenë përvojë pune në fushën/drejtimin përkatës;
 3. Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup;
 4. Të kenë aftësi për të përdorur literaturë në gjuhë të huaj;
 5. Të përdorin kompjuterin.
2.2. Kërkesa të veçanta për hartuesit e skeletkurrikulave:
 1. Të kenë mbaruar arsimin e lartë në fushën/drejtimin përkatës;
 2. Të kenë përvojë në hartimin e kurrikulave;
 3. Të kenë përvojë si mësimdhënës në lëndët profesionale të fushës/drejtimit përkatës;
2.3. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:
 1. Kërkesë për Aplikim;
 2. CV;
 3. Fotokopje e Diplomës së shkollës së lartë 
Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet brenda datës 10 shkurt 2017, ora 14:00. Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit do të gjenden në adresën e internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve www.akafp.gov.al. Dokumentacioni dorëzohet në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës. Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë. Tel. 4 22 30 497 Email: info.akafp@akafp.gov.al