AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Plane

Plani i punes i AKAFPK per vitin 2022

Plani i punes i AKAFPK per vitin 2021

Plani i punes i AKAFPK per vitin 2020

Plani i punes i AKAFPK-se per vitin 2019

Plani operacional 2020 -2022