AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

NJOFTIM I DATËS 16 TETOR 2015 PËR BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TE SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2015-2016

Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon:
 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së profilit “Miniera” Niveli II, të drejtimit mësimor “Gjeologji-miniera”.
 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së profilit “Modelim”, Niveli II, të drejtimit mësimor “Tekstil-konfeksione”.
 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Teknologji kimike” Niveli III.
 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së profilit “Teknologji e përpunimit të metaleve” Niveli II, të drejtimit mësimor “Mekanikë”.
 1. Kërkesat për hartuesit e skeletkurrikulave: 
2.1. Kërkesa të përgjithshme për hartuesit e skeletkurrikulave:
 1. Të kenë përvojë si mësues në arsimin e mesëm parauniversitar ose universitar;
 2. Të kenë përvojë pune në fushën/drejtimin përkatës;
 3. Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup;
 4. Të kenë aftësi për të përdorur literaturë në gjuhë të huaj;
 5. Të përdorin kompjuterin.
2.2. Kërkesa të veçanta për hartuesit e skeletkurrikulave:
 1. Të kenë mbaruar arsimin e lartë në fushën/drejtimin përkatës;
 2. Të kenë përvojë në hartimin e kurrikulave;
 3. Të kenë përvojë si mësimdhënës në lëndët profesionale të fushës/drejtimit përkatës;
2.3. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:
 1. Kërkesë për Aplikim;
 2. CV;
 3. Fotokopje e Diplomës së shkollës së lartë 
Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet brenda datës 22 Tetor ora 16:00. Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit do të gjenden në adresën e internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve www.akafp-al.org; www.akafp.gov.al. Dokumentacioni dorëzohet në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës. Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë. Tel. 4 22 30 497 Email: Teuta.Braco@akafp.gov.al,