AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i datës 25 Prill 2016 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN E MATERIALEVE MËSIMORE NË MBËSHTETJE TË LËNDËVE MËSIMORE TË SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në shtojcën e mëposhtme tregohen edhe programet sintetike përkatëse të këtyre lëndëve).  I.Lëndët profesionale për të cilat do të hartohen materialet mësimore: 1.1. Për lëndën profesionale “Materiale ndërtimi”, kl.10 (72 orë), të drejtimit mësimor “Ndërtim”, Niveli I. 1.2. Për lëndën profesionale “Teknologjia e përpunimit të brumit”, kl.12 (170 orë), të profilit mësimor “Teknologji e përpunimit të brumit”, Niveli II. 1.3. Për lëndën profesionale “Sigurime”, kl.12, (144 orë), të profilit mësimor “Sigurime”, Niveli III. 1.4. Për lëndën profesionale “Hidraulika e zbatuar”, kl.10 (72 orë), të drejtimit mësimor “Mekanikë”, Niveli I  II.Kërkesat për hartuesit e materialeve mësimore:  2.1. Kërkesa të përgjithshme për hartuesit e materialit mësimor:
 1. Të kenë përvojë si mësues në arsimin e mesëm parauniversitar ose universitar;
 2. Të kenë përvojë pune në fushën/drejtimin përkatës;
 3. Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup;
 4. Të kenë aftësi për të përdorur literaturë në gjuhë të huaj;
 5. Të përdorin kompjuterin.
 2.2. Kërkesa të veçanta për hartuesit e materialit mësimor:
 1. Të kenë mbaruar arsimin e lartë në fushën/drejtimin përkatës;
 2. Të kenë përvojë në hartimin e materialeve mësimore dhe/ose teksteve shkollore;
 3. Të kenë përvojë si mësimdhënës në lëndët profesionale të fushës/drejtimit përkatës;
2.3. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:
 1. Kërkesë për Aplikim;
 2. CV;
 3. Fotokopje e Diplomës së shkollës së lartë
 Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet brenda datës 03 Maj 2016, ora 16:00. Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit do të gjenden në adresën e internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve akafp.gov.al Dokumentacioni dorëzohet në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës. Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë. Tel. 4 22 30 497 Email: Teuta.Braco@ akafp.gov.al   SHTOJCE  Programet sintetike të lëndëve profesionale për të cilat do të hartohen materialet mësimore:
 1. Programi i Lëndës
 “Materiale ndërtimi”, Kl. 10 – 72 orë (L-02-002-15) Në drejtimin mësimor “Ndërtim”, Niveli I
 • Synimet e lëndës “Materiale ndërtimi”, kl. 10 .
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Materiale ndërtimi” klasa 10, nxënësit duhet: –        Të rendisin vetitë kryesore të materialeve të ndërtimit dhe t’i dallojnë ato. –        Të  përshkruajnë materialet drunore dhe përdorimet e tyre në ndërtim –        Të përshkruajnë materialet metalike dhe të kombinuara që përdoren në ndërtim. –        Të përshkruajnë materialet prej guri natyror që përdorën në ndërtim. –        Të përshkruajnë materialet qeramike dhe teknologjinë e prodhimit të tyre. –        Të përshkruajnë materialet lidhëse joorganike që përdoren në ndërtim. –        Të përshkruajnë materialet lidhëse organike që përdoren në ndërtim –        Të analizojnë materialet përbërëse të betonit, vetitë dhe mënyrat e përgatitjes së tij. –        Të përshkruajnë materialet gurore artificiale që përdoren në ndërtim. –        Të përshkruajnë llojet kryesore të elementeve të parapërgatitura dhe përdorimet e tyre. –        Të klasifikojnë llojet e llaçeve sipas vetive të  tyre dhe përdorimeve të tjera. –        Të përshkruajnë dhe dallojnë llojet e materialeve termoizoluese sipas cilësisë dhe vendit të përdorimit. –        Të përshkruajnë materialet akustike që përdoren në ndërtim. –        Të përshkruajnë  dhe dallojnë llojet e materialeve hidroizoluese sipas cilësisë dhe vendit të përdorimit. –        Të përshkruajnë materialet plastike që përdoren në ndërtim. –        Të përshkruajnë dhe dallojnë materialet e bojatisjes sipas cilësisë dhe vendit të përdorimit.
 • Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Materiale ndërtimi”, kl. 10 – 72 orë
 Tema 1 Vetitë kryesore të materialeve të ndërtimit 12 orë
Tema 2 Materialet prej druri dhe përdorimi i tyre në ndërtim 2 orë
Tema 3 Materialet metalike dhe të kombinuara 2 orë
Tema 4 Materialet prej guri natyror 4 orë
Tema 5 Materialet prej qeramike dhe teknologjia e prodhimit të tyre 8 orë
Tema 6 Materialet lidhëse joorganike dhe teknologjia e prodhimit të tyre 6 orë
Tema 7 Materialet organike dhe përdorimi i tyre në ndërtim 2 orë
Tema 8 Betonet dhe elementet prej betoni të armuar të parapërgatitura 6 orë
Tema 9 Materialet gurore artificiale 2 orë
Tema 10 Llaçet e ndërtimit 4 orë
Tema 11 Materialet termoizoluese 8 orë
Tema 12 Materialet akustike 2 orë
Tema 13 Materialet hidroizoluese 8 orë
Tema 14 Materialet plastike 2 orë
Tema 15 Materialet e bojatisjes dhe patinimit 2   orë
 1. Programi i Lëndës
 “Teknologjia e përpunimit të brumit”, Kl. 11–68 orë (L-11-25-08) Në profilin mësimor “Teknologji e përpunimit të brumit”, Niveli II
 • Synimet e lëndës “Teknologjia e përpunimit të brumit”, 12
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Teknologjia e përpunimit të brumit”, kl 12nxënësit duhet:
 • Të shpjegojnë kuptimin për teknologjinë ushqimore të drithërave, miellit dhe produkteve të përftuara prej tyre;
 • Të identifikojnë risitë në zhvillimin dhe modernizimin e teknologjisë së prodhimit të brumrave;
 • Të argumentojnë rolin dhe rëndësinë e higjienës në teknologjinë e prodhimit të bukës dhe prodhimeve të tjera prej brumi;
 • Të përshkruajnë linjat, pajisjet, makineritë në teknologjinë e prodhimit të brumërave;
 • Të respektojnë rregullat e sigurimit teknik dhe te mbrojtjes së mjedisit, për parandalimin e rreziqeve në punë;
 • Të argumentojnë rëndësinë e sigurisë ushqimore, ambalazhimit, etiketimit dhe ruajtjes së produkteve të brumit;
 • Të dallojnë veçoritë botanike, strukturën dhe përbërjen kimike të drithërave;
 • Të analizojnë faktorët që ndikojnë në ruajtjen e cilësisë së drithërave;
 • Të interpretojnë treguesit kryesorë të cilësisë së drithrave, miellit dhe produkteve të brumit;
 • Të shpjegojnë veçoritë teknologjike në prodhimin e miellit;
 • Të dallojnë veçoritë e lëndëve ndihmëse dhe shtesave përmirësuese në prodhimin e produkteve prej brumi;
 • Të argumentojnë rolin e enzimave dhe mikroflorës fermentuese në prodhimin e bukës dhe asortimenteve të brumit;
 • Të kryejnë llogaritje në përgatitjen e lëndëve të para e ndihmëse për përgatitjen e brumit për prodhimin e bukës;
 • Të shpjegojnë veçoritë e procesit teknologjik në prodhimin e bukës;
 • Të interpretojnë proceset e fermentimit në prodhimin e bukës;
 • Të shpjegojnë procesin e pjekjes dhe rëndësinë e saj në prodhimin e bukës;
 • Të vlerësojnë treguesit e përgjithshëm të cilësisë së drithit, miellit dhe produkteve prej brumi;
 • Të identifikojnë defektet në prodhimet e brumit;
 • Të argumentonjë marrjen e masave parandaluese për shmangien e defekteve në prodhimet prej brumi.
 • Të shpjegojnë veçoritë e procesit teknologjik të prodhimit të makaronave;
 • Të shpjegojnë veçoritë e procesit teknologjik të prodhimit të biskotave;
 • Të kryejnë llogaritje për përcaktimin e rrezes, rendimentit në prodhimin e miellit dhe produkteve të brumit.
 • Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Teknologji e përpunimit të brumit”,
 1. 12 – 170 orë
Tema   1 Teknologjia ushqimore e drithërave, miellit dhe produkteve të përftuara prej tyre. Roli, historiku, rëndësia.   4 orë
Tema   2 Higjena në teknologjinë e prodhimeve prej brumi.   7 orë
Tema   3 Linjat, pajisjet, makineritë dhe proceset në teknologjinë e prodhimit miellit dhe brumërave.   6 orë
Tema   4 Sigurimi teknik dhe mbrojtja e mjedisit. Masat për parandalimin e rreziqeve në punë. Dhënia e ndihmës së parë.   5 orë
Tema   5 Siguria ushqimore, ambalazhimi, etiketimi dhe ruajtja e produkteve prej brumi.   7 orë
Tema   6 Drithërat, veçoritë botanike, struktura dhe përbërja e kokrrës së drithit 10 orë
Tema   7 Ruajtja e drithërave   4 orë
Tema   8 Treguesit e përgjithshëm të cilësisë së drithërave.   6 orë
Tema   9 Teknologjia e prodhimit të miellit. 13 orë
Tema  10 Treguesit e përgjithshëm të cilësisë së miellrave   8 orë
Tema  11 Lëndët ndihmëse dhe shtesat përmirësuese në teknologjinë e prodhimeve prej brumi 4 orë
Tema  12 Enzimat dhe Mikroflora fermentuese në prodhimet prej brumi 10 orë
Tema  13 Teknologjia e prodhimit të bukës 18 orë
Tema  14 Teknologjia e prodhimit të asortimenteve të brumit 10 orë
Tema  15 Defektet e bukës shkaqet dhe masat parandaluese   4 orë
Tema  16 Rrezja, rendimenti i bukës   2 orë
Tema  17 Treguesit e përgjithshëm të cilësisë së bukës   8 orë
Tema  18 Teknologjia e prodhimit të makaronave 13 orë
Tema  19 Defektet në makarona, shkaqet dhe masat parandaluese   5 orë
Tema  20 Treguesit e përgjithshëm të cilësisë së makaronave   8 orë
Tema  21 Teknologjia e prodhimit të biskotave 10 orë
Tema  22 Treguesit e përgjithshëm të cilësisë së biskotave   8 orë
  3.Programi i Lëndës  “Sigurime”, Kl. 12– 144 orë (L-17-368-15) Në profilin mësimor “Sigurime”, Niveli III
 • Synimet e lëndës “Sigurime”, kl. 12.
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Sigurime”, klasa 12, nxënësit duhet:
 • Të përshkruajnë kuptimin e rëndësinë e sigurimeve, nevojën për sigurime si një mjet të sigurisë sociale;
 • Te pershkruajne rolin e sigurimit në zhvillimin ekonomik të vendit.
 • Të përshkruajnë ecurinë historike të sigurimit në botë dhe në Shqipëri.
 • Të përshkruajnë konceptin e riskut dhe pasigurisë ndaj tij.
 • Të dallojnë llojet e risqeve sipas karakteristikave të tyre.
 • Të përshkruajnë mënyrat e shmangies së risqeve të ndryshme.
 • Të përshkruajnë lidhjen midis riskut dhe sigurisë, si dhe ndikimin e faktorëve të risqeve sipas kategorive përkatëse.
 • Të përshkruajnë konceptin, llojet e dëmit (shëndetësor, material, jetësor, moral etj.), si dhe rregullat e trajtimit të tij.
 • Të përshkruajnë hapat kyçe të procesit të ekspertimit të dëmit.
 • Të përshkruajnë konceptin e dëmshpërblimit dhe parimet e funksionimit të tij.
 • Të përshkruajnë konceptin e primit, llojet dhe elementet përcaktues të tij.
 • Të përshkruajnë rolin që ka aktuari në llogaritjen e primit të sigurimit.
 • Të renditin dhe përshkruajnë faktorë të ndryshëm që merren parasysh në llogaritjen e primit.
 • Të përshkruajnë kuptimin, rëndësinë dhe elementet kryesorë mbi të cilat zhvillohet tregu i sigurimeve;
 • Të identifikojnë aktorët dhe mënyrën e ndërveprimit midis tyre në tregun e sigurimeve. – Të renditë gamën e produkteve që ofrohen në tregun e sigurimeve.
 • Të përshkruajnë kuptimin, rëndësinë dhe ecurinë në vite të sigurimeve shoqërore në Shqipëri;
 • Të përshkruajnë legjislacionin e përdorur në fushën e sigurimeve shoqërore.
 • Të përshkruajnë llojet e sigurimeve shoqërore në Shqipëri (të detyrueshme, vullnetare, suplementare).
 • Të renditin grupet përfituese sipas kategorive përkatëse.
 • Të përshkruajnë kuptimin e të ardhurave periodike dhe rëndësinë e tyre.
 • Të përshkruajnë kuptimin e pensionit dhe rëndësinë e tij në sigurinë shoqërore.
 • Të dallojnë format e pensioneve dhe mënyrat e përftimit të tij.
 • Të kryejnë llogaritje të formave të ndryshme të pensioneve si: pensioni i pjesshëm i pleqërisë, pensionet e invaliditetit, pensioni familjar, pensioni i fshatit, pensionet e posaçme shtetërore etj.;
 • Të përshkruajnë përfitimet nga dega e sigurimit të aksidenteve në punë dhe sëmundjeve profesionale;
 • Të listojnë personat që përfitojnë nga ligji për sigurimet shoqërore;
 • Të renditin mënyrat e pagesave për kompesimin e dëmeve sipas kategorive të aksidenteve;
 • Të përshkruajnë kuptimin e shëndetit si produkt i sigurimeve;
 • Të përshkruajnë kuptimin dhe rëndësinë e sigurimeve shëndetësore;
 • Të renditin llojet e kontributeve shëndetësore (të detyrueshme dhe vullnetare), si dhe kushtet e procedurat e përfitimeve sipas kategorive përkatëse;
 • Të përshkruajnë legjislacionin e përdorur në fushën e sigurimeve shëndetësore;
 • Të renditin llojet e mjeteve tokësore motorike dhe jomotorike që janë objekt i sigurimeve. – Të përshkruajnë procedurat e sigurimeve motorike pasurore lëvizëse;
 • Të përshkruajnë procedurat e sigurimit të mallrave në transportin tokësor (përfshirë mallra, bagazhe dhe të gjitha llojet e tjera të sendeve).
 • Të renditin llojet e mjeteve motorike që lëvizin mbi shina, ajrore dhe detare që janë objekt i sigurimeve.
 • Të përshkruajnë procedurat e sigurimeve mjeteve motorike që lëvizin mbi shina, ajrore dhe detare;
 • Të përshkruajnë procedurat e sigurimit të mallrave në transportin me mjete motorike që lëvizin mbi shina, ajrore dhe detare (përfshirë mallra, bagazhe dhe të gjitha llojet e tjera të sendeve);
 • Të renditin llojet e dëmtimeve ose humbjeve të ndryshme pasurore, të shkaktuara nga zjarret, shpërthimet, stuhitë, forcat e natyrës, energjia nukleare, shkarja e tokës etj, që janë objekt i sigurimeve.
 • Të përshkruajnë procedurat e sigurimeve pasurore nga zjarri dhe forcat e natyrës;
 • Të përshkruajnë procedurat e sigurimeve të tjera pasurore;
 • Të përshkruajnë kuptimin e përgjegjesisë dhe llojet e tij (civile dhe juridike);
 • Të përshkruajnë rëndësinë dhe klasifikimin e sigurimeve të tjera speciale;
 • Të përshkruajnë sigurimin kasko, sigurimet e objekteve me vlerë të madhe, sigurimet teknike, sigurimin e humbjeve nga mosvënia në punë e makinerive të ndryshme, sigurimet e transportit (primi dhe llojet e policave të sigurimit), sigurimin e montimit, etj. – Të renditin llojet e humbjeve që vijnë si rezultat i mospagesës për shkak të paaftësisë paguese dhe garancive, që janë objekt i sigurimeve;
 • Të përshkruajnë procedurat e sigurimeve të paaftësisë paguese, të kredive të eksportit dhe rreziqe të tjera që shoqërohen me eksportin, tregtinë dhe investimet brenda dhe jashtë vendit, të kredive hipotekore dhe bujqësore, etj;
 • Të përshkruajnë procedurat e sigurimeve të garancive dhe humbjeve financiare të shkaktuara si pasojë e rrezikut në punësim, pamjaftueshmërisë së të ardhurave, humbjes së të ardhurave, shpenzimeve të përgjithshme të paparashikuara;, shpenzimeve tregtare të paparashikuara, humbjes së vlerës në treg, humbjes nga qiratë ose të ardhurat, humbjeve financiare (të tjera nga ato tregtare) etj;
 • Të renditin llojet e sigurimit të jetës që janë objekt i sigurimeve;
 • Të përshkruajnë procedurat e sigurimeve të jetës për mbijetesë deri në një moshë të caktuar, sigurimin për vdekjen, sigurimin e jetes i lidhur me fonde të investimeve, sigurimi i fondeve për pagesa etj;
 • Të argumentojnë me shembuj format dhe llojet më të zhvilluara të sigurimeve dhe karakteristikat e tyre në Shqipëri.
 • Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Sigurime”, klasa 12 – 144 orë
Tema 1 Kuptimi dhe rëndësia e sigurimeve 8 orë
Tema 2 Historiku i zhvillimit të sigurimeve 8 orë
Tema 3 Risku, karakteristikat dhe klasifikimi i tij 10 orë
Tema 4 Dëmi dhe llojet e tij 10 orë
Tema 5 Dëmshpërblimi, parimet dhe politikat e kompensimit 8 orë
Tema 6 Primi, kuptimi dhe trajtimi praktik i tij 10 orë
Tema 7 Tregu i sigurimeve 8 orë
Tema 8 Sigurimet shoqërore 10 orë
Tema 9 Sigurimet e të ardhurave periodike dhe pensionet 10 orë
Tema 10 Sigurimi i aksidenteve dhe shëndetit 10 orë
Tema 11 Sigurime motorike 8 orë
Tema 12 Sigurimi i marinës dhe i transportit 6 orë
Tema 13 Sigurimi nga zjarri dhe dëmtime të tjera në pronë (Sigurime pasurore) 10 orë
Tema 14 Sigurime të përgjegjësisë profesionale 8 orë
Tema 15 Sigurimet e kreditit dhe garancive 6 orë
Tema 16 Sigurimi i jetës 8 orë
Tema 17 Sistemi i sigurimeve në Shqipëri 6 orë
4.Programi i Lëndës “Hidraulikë e zbatuar”, Kl. 10 – 72 orë (L-04-032-08) Nё drejtimin mёsimor ”Mekanikë”, Niveli I
 • Synimet e lëndës “Hidraulika e zbatuar“,  kl. 10.
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Hidraulika e zbatuar“, klasa 10,  nxënësit duhet:
 • Të shpjegojnë qëllimin dhe rëndësinë e hidraulikës.
 • Të shpjegojnë ligjet e hidrostatikës dhe rëndësinë e tyre.
 • Të shpjegojnë ligjin e Paskalit.
 • Të shpjegojnë ligjin e Arkimedit.
 • Të zgjedhin aparatet e matjes së trysnisë.
 • Të përshkruajnë veçoritë e ligjeve të hidrodinamikës dhe rëndësinë e tyre.
 • Të përdorin aparatet matës të hidrodinamikës (tubi Pito, tubi Venturi, etj.)
 • Të përshkruajnë humbjet hidraulike dhe shkaqet e lindjes së
 • Të bëjnë llogaritje të thjeshta të tubacioneve.
 • Të përshkruajnë goditjen hidraulike.
 • Të përshkruajnë pompat hidraulike.
 • Të përshkruajnë ç’është kavitacioni dhe kur ndodh.
 • Të përshkruajnë sistemet hidraulike.
 • Të zgjedhin pompën hidraulike për një sistem të thjeshtë
 • Të shpjegojnë transmesionet hidraulike.
 • Të përshkruajnë transmesionin hidraulik të një makine të thjeshtë metalprerëse
 • Të përshkruajnë turbinat hidraulike.
 • Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Hidraulika e zbatuar“,   kl 10 – 72 orë
Tema 1 Hyrje në hidraulikë, lëngjet dhe vetitë  kryesore të tyre. 3 orë
Tema 2 Hidrostatika, trysnia hidrostatike dhe llogaritje 5 orë
Tema 3 Aparatet matëse të trysnisë 2 orë
Tema 4 Ligji i Paskalit, zbatime të tij. 3 orë
Tema 5 Ligji i Arkimedit. 2 orë
Tema 6 Hidrodinamika, lëvizjet e lëngut 3 orë
Tema 7 Ekuacionet e lëvizjes së lëngjeve 4 orë
Tema 8 Aparatet matës të hidrodinamikës dhe përdorimi i tyre 4 orë
Tema 9 Regjimet e lëvizjes së lëngut dhe përcaktimi i tyre 4 orë
Tema 10 Humbjet hidraulike dhe përcaktimi i tyre 4 orë
Tema 11 Rrjedhjet e lëngut në vrima, hundëza dhe tubacione. 4 orë
Tema 12 Llogaritja e tubacioneve dhe goditja hidraulike. 5 orë
Tema 13 Njohuri të përgjithshme për sistemet dhe pompat hidraulike. 4 orë
Tema 14 Pompat qëndërikse, parimi i punës, ndërtimi dhe zgjedhja e tyre. 6 orë
Tema 15 Pompat vëllimore, parimi i punës, ndërtimi dhe zgjedhja e tyre. 4 orë
Tema 16 Njohuri të përgjithshme për transmesionet hidraulike 5 orë
Tema 17 Mekanizmat e shpërndarjes së lëngut në sistemet hidraulike 5 orë
Tema 18 Turbinat hidraulike 5 orë