AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i dates 16 shtator 2019 – për hartimin e 10 materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim i dates 16…
Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 10 materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (Shtojca në vijim tregon edhe programet e përgjithshme përkatëse të këtyre lëndëve). 
 1. Lëndët profesionale për të cilat do të hartohen materialet mësimore:
 • Për lëndën profesionale “Zookulturë”, kl.12, (68 orë), të profileve mësimore “Prodhim shtazor”, Niveli II i AP dhe “Mbarështrim i kafsheve dhe i shpendëve”, Niveli II i AP.
 • Për lëndën profesionale “Frutikulturë”, kl.12, (102 orë), të profilit mësimor “Frutikulturë”, Niveli II i AP.
 • Për lëndën profesionale “Teknologji e punimeve të rrugëve, veprave të artit, rrjetit inxhinierik dhe riparimit të tyre” (102 orë) kl. 12 – 102 orë të profilit mësimor “Punime dhe riparim rrugësh”, Niveli II i AP.
 • Për lëndën profesionale “Pyllëzime dhe mbrojtje e tokës”, kl.13 (64 orë), të profilit mësimor “Silvikulturë”, Niveli III i AP
 • Për lëndën profesionale “Njohuri në makroekonomi”, kl.11, (68 orë), të drejtimit mësimor “Ekonomi biznes”, Niveli I i AP
 • Për lëndën profesionale “Estetika e veshjes dhe njohuri mbi ngjyrat”, kl.11, (68 orë), të drejtimit mësimor “Tekstil konfeksione”, Niveli I i AP.
 • Për lëndën profesionale “Shfrytëzimi i vendburimeve të naftës, gazit dhe ujit”, kl.12, (170 orë), të profilit mësimor “Nxjerrja e naftës, gazit dhe ujit” Niveli II i AP
 • Për lëndën profesionale “Sistemet elektrike, elektronike dhe kompjuterike në mjetet e transportit”, kl.12, (68 orë), të profilit mësimor “Shërbime elektroauto”, Niveli II i AP.
 • Për lëndën profesionale “Teknologjia e konstruksioneve metalike”, kl.12, (102 orë), të profilit mësimor “Konstruksione metalike”, Niveli II i AP.
 • Për lëndën profesionale “Bazat e elektroteknikës”, kl.10, (144 orë), të drejtimit mësimor “Elektroteknikë”, Niveli I i AP
 1. Kërkesat për hartuesit e materialeve mësimore: 
2.1. Kërkesa të përgjithshme për hartuesit e materialit mësimor:
 1. Të kenë përvojë si mësues në arsimin e mesëm parauniversitar ose universitar;
 2. Të kenë përvojë pune në fushën/drejtimin përkatës;
 3. Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup;
 4. Të kenë aftësi për të përdorur literaturë në gjuhë të huaj;
 5. Të përdorin kompjuterin.
2.2. Kërkesa të veçanta për hartuesit e materialit mësimor:
 1. Të kenë mbaruar arsimin e lartë në fushën/drejtimin përkatës;
 2. Të kenë përvojë në hartimin e materialeve mësimore dhe/ose teksteve shkollore;
 3. Të kenë përvojë si mësimdhënës në lëndët profesionale të fushës/drejtimit përkatës;
 1. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:
 1. Kërkesë për Aplikim (e firmosur nga kandidati, nese sillet dorazi);
 2. CV;
 3. Fotokopje e Diplomës së shkollës së lartë
 1. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet brenda datës 23 Shtator 2019, ora 16:00.
Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit do të gjenden në adresën e internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve www.akafp.gov.al Dokumentacioni dorëzohet dorazi në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës ose dërgohet me e-mail në adresat e mëposhtme: Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë. Tel. 04 22 30 497. Email: info@akafp.gov.al Shtojce