AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i dates 9 Mars 2020 – Kerkohen bashkepunetore për hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese të niveleve

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr. 15/2017, datë 16.02.2017 “Për  Arsimin dhe Formimin Profesional në Republikën e Shqipërisë”, Ligji nr.9380, datë 28.04.2005 “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të”, i ndryshuar, Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, VKM nr. 673 datë 16.10.2019 “Për organizimin dhe funksionimin e AKAFPK-së”, Rregullorja e brendshme e AKAFPK-së me nr. 33 dt.15.01.2020, “Për përzgjedhjen dhe shpërblimin e specialistëve të jashtëm me kontratë për realizimin e veprimtarive zhvillimore në fushën e AFP-së”, shpall konkurrimin për bashkëpunëtorë lidhur me: Hartimin e programeve orientuese për kualifikimet profesionale: 
 • Elektroteknikë Niveli II në KSHK
 • Animim social Niveli III në KSHK
 • Agroturizëm Niveli III në KSHK
 • Shërbime në hotel dhe restorant Niveli III në KSHK
 • Kujdesi për të moshuar (Pilot GIZ) Niveli IV në KSHK
 • Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji Niveli IV në KSHK 
Rishikimin e programeve orientuese për kualifikimet profesionale:
 • Mekanikë Niveli II në KSHK
 • Shërbime motorike Niveli III në KSHK
 • Shërbime xhenerike Niveli III në KSHK
 • Konstruksione metalike Niveli III në KSHK
 • Mirëmbajtje dhe riparime mekanike Niveli III në KSHK
 • Recepsion Niveli III në KSHK
 • Bar-restorant Niveli III në KSHK
 • Kuzhinë-pastiçeri Niveli III në KSHK
 • Guida turistike Niveli III në KSHK
Kandidatët e interesuar për këtë shërbim duhet të plotësojnë këto kërkesa:
 1. Kërkesa të përgjithshme
 • Të jenë shtetas shqiptarë.
 • Të kenë zotësi të plotë për të vepruar.
 • Të përmbushin kërkesat ligjore për nivelin arsimor dhe të zotërojnë aftësitë e nevojshme të fushës përkatëse të kualifikimit profesional.
 • Të jenë në kushte shëndetësore të mira për të kryer detyrat përkatëse.
 1. Kërkesa të veçanta:
 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në fushën përkatëse profesionale.
 • Të ketë jo më pak se tri vite eksperiencë pune në fushën përkatëse, ose si bashkëpunëtor i AKAFPK-së për kualifikimin profesional të mësipërm.
 • Të ketë mbaruar arsimin e mesëm dhe të ketë jo më pak se pesë vite eksperiencë pune në biznes, në fushën përkatëse.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup.
 1. Kohëzgjatja
Angazhimi i bashkëpunëtorëve fitues për hartimin e programeve orientuese për kualifikimet profesionale dhe rishikimin e programeve orientuese për kualifikimet profesionale: do te jete per periudhen: Mars-Prill. Do të preferohen ata kandidatë, të cilët janë trajnuar për vlerësimin përfundimtar të nxënësve në shkollat profesionale apo zhvillojnë lëndët përkatëse. Paraqitja e dokumenteve Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 13 mars 2020, ora 14.00 dorazi, në Zyrën e Administratës së  AKAFPK-së me adresë: Rruga Mustafa Lleshi, Kati i III-të, Godina e Thesarit, Tiranë, ose në rrugë elektronike (të skanuara) në adresën info@akafp.gov.al këto dokumente:
 • Kërkesë për Aplikim (e firmosur nga kandidati, nëse e sjell dorazi);
 • CV;
 • Fotokopje e Diplomës së shkollës së lartë ose të shkollës së mesme;
 • Kopje të dokumentacionit që vërteton përvojën si mësues në fushë/drejtimin/profilin përkatës dhe/ose profesionin fushën përkatëse në punë;
  (Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit). Të gjitha njoftimet e mëtejshme në lidhje me vazhdimin e procedurave të konkurrimit për këtë shërbim, mund t’i gjeni në adresën e Web Site të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve.