AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i dates 17 Qershor 2022 – për rishikimin e 4 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2022-2023

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim i dates 17…

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr. 15/2017, datë 16.02.2017 “Për  Arsimin dhe Formimin Profesional në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit nr. 23/2018 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 247, datë 4.3.2010, “Për Kornizën Shqiptare të Kualifikimeve” Ligji nr.9380, datë 28.04.2005 “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të”, i ndryshuar, Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, VKM nr. 673 datë 16.10.2019 “Për organizimin dhe funksionimin e AKAFPK-së”, Rregullorja e brendshme e AKAFPK-së me nr. 33 dt.15.01.2020, “Për përzgjedhjen dhe shpërblimin e specialistëve të jashtëm me kontratë për realizimin e veprimtarive zhvillimore në fushën e AFP-së”, shpall konkurrimin për bashkëpunëtorë lidhur me:

 1. Rishikimin e 4 Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, si më poshtë:
 2. Skeletkurrikulit të profilit mësimor “Guidë turistike”, Niv. III i KSHK, të drejtimit mësimor “Hoteleri-turizëm”.
 3. Skeletkurrikulit të profilit mësimor “Shërbime motori”, Niv. III i KSHK, të drejtimit mësimor “Shërbime mjetesh transporti”.
 4. Skeletkurrikulit të profilit mësimor “Shërbime xhenerike”, Niv. III i KSHK, të drejtimit mësimor “Shërbime mjetesh transporti”.
 5. Skeletkurrikulit të profilit mësimor “Shërbime elektro-auto”, Niv. III i KSHK, të drejtimit mësimor “Shërbime mjetesh transporti”.
 6. Kërkesat për bashkëpunëtorët për rishikimin e skeletkurrikulave:

 2.1. Kërkesa të përgjithshme për bashkëpunëtorët:

 1. Të kenë përvojë si mësues/instruktorë në arsimin parauniversitar ose universitar dhe/ose përvojë pune në fushën/drejtimin/profilin përkatës;
 2. Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup;
 3. Të kenë aftësi për të përdorur literaturë në gjuhë të huaj;
 4. Të përdorin kompjuterin.

2.2. Kërkesa të veçanta për bashkëpunëtorët:

 1. Të kenë mbaruar arsimin e lartë në fushën/drejtimin përkatës ose arsimin e mesëm profesional fushën/drejtimin përkatës;
 2. Të kenë përvojë në hartimin e kurrikulave të arsimit profesional;
 3. Të kenë jo më pak se 3 vjet përvojë si mësimdhënës në lëndët/modulet profesionale të fushës/drejtimit/profilit përkatës;
 4. Të kenë jo më pak se 3 vjet përvojë pune në profesionin përkatës

2.3. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:

 1. Kërkesë për Aplikim (e firmosur nga kandidati, nese e sjell dorazi);
 2. CV në shqip;
 3. Fotokopje e Diplomës së shkollës së lartë ose të mesme profesionale
 4. Fotokopje të certifikatave të kualifikimeve në fushën përkatëse
 5. Kopje të dokumentacionit që vërteton përvojën si mësues dhe/ose në punë, në fushën/drejtimin/profilin përkatës

 Kontrata me bashkëpunëtorët që do të shpallen fitues do të ketë një kohëzgjatje 2 mujore, qysh nga data e nënshkrimit të saj. 

 1. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet brenda datës 24 qershor 2022, ora 16:30.

Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit do të gjenden në adresën e internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve: www.akafp.gov.al.

Dokumentacioni dërgohet me e-mail në adresën: info@akafp.gov.al ose dorëzohet në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës, në adresën e Agjencisë: Rruga: Mustafa Lleshi, Godina e Thesarit, Kati i tretë , Tiranë

Tel. 04 22 37087

Shënim: Nëse aplikimi dërgohet me e-mail, dokumentet bashkangjitur aplikimit nuk duhet të jenë të ZIP-uara dhe nuk duhet të kalojnë madhësinë 2 MB.