AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i dates 20 tetor 2021 për rishikimin e 5 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2022-2023

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim i dates 20…
Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr. 15/2017, datë 16.02.2017 “Për  Arsimin dhe Formimin Profesional në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit nr. 23/2018 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 247, datë 4.3.2010, “Për Kornizën Shqiptare të Kualifikimeve” Ligji nr.9380, datë 28.04.2005 “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të”, i ndryshuar, Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, VKM nr. 673 datë 16.10.2019 “Për organizimin dhe funksionimin e AKAFPK-së”, Rregullorja e brendshme e AKAFPK-së me nr. 33 dt.15.01.2020, “Për përzgjedhjen dhe shpërblimin e specialistëve të jashtëm me kontratë për realizimin e veprimtarive zhvillimore në fushën e AFP-së”, shpall konkurrimin për bashkëpunëtorë lidhur me:
 1. Rishikimin e 5 Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, si më poshtë:
 1. Skeletkurrikulit të profilit mësimor “Shtrim dhe veshje me pllaka”, Niv. III i KSHK, të drejtimit mësimor “Ndërtim”.
 2. Skeletkurrikulit të profilit mësimor “Punime dekorative dhe bojatisje”, Niv. III i KSHK, të drejtimit mësimor “Ndërtim”.
 3. Skeletkurrikulit të profilit mësimor “Miniera”, Niv. III i KSHK, të drejtimit mësimor “Gjeologji miniera”.
 4. Skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji”, Niv. II i KSHK.
 5. Skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Veterinari”, Niv. IV i KSHK.
 1. Kërkesat për bashkëpunëtorët për rishikimin e skeletkurrikulave: 
2.1. Kërkesa të përgjithshme për bashkëpunëtorët:
 1. Të kenë përvojë më shumë se 3 vjet si mësues/instruktorë në arsimin parauniversitar ose universitar dhe/ose përvojë pune në fushën/drejtimin/profilin përkatës;
 2. Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup;
 3. Të kenë aftësi për të përdorur literaturë në gjuhë të huaj;
 4. Të përdorin kompjuterin.
2.2. Kërkesa të veçanta për bashkëpunëtorët:
 1. Të kenë mbaruar arsimin e lartë në fushën/drejtimin përkatës ose arsimin e mesëm profesional fushën/drejtimin përkatës;
 2. Të kenë përvojë në hartimin e kurrikulave të arsimit profesional;
 3. Të kenë përvojë si mësimdhënës në lëndët/modulet profesionale të fushës/drejtimit/profilit përkatës;
2.3. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:
 1. Kërkesë për Aplikim (e firmosur nga kandidati, nese e sjell dorazi);
 2. CV;
 3. Fotokopje e Diplomës së shkollës së lartë ose të mesme profesionale
 4. Kopje të dokumentacionit që vërteton përvojën si mësues dhe/ose në punë, në fushën/drejtimin/profilin përkatës 
 1. Kontrata me bashkëpunëtorët që do të shpallen fitues do të ketë një kohëzgjatje 1,5 mujore, qysh nga data e nënshkrimit të saj. 
 1. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet brenda datës 27 Tetor 2021, ora 16:00.
Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit do të gjenden në adresën e internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve: www.akafp.gov.al. Dokumentacioni dërgohet me e-mail në adresën: info@akafp.gov.al ose dorëzohet në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës, në adresën e Agjencisë: Rruga: Mustafa Lleshi, Godina e Thesarit, Kati i tretë , Tiranë Tel. 04 22 37087