AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i datës 14 Maj 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 3 materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në shtojcën e mëposhtme tregohen edhe programet sintetike përkatëse të këtyre lëndëve). 
 1. Lëndët profesionale për të cilat do të hartohen materialet mësimore:
1.1. Për lëndën profesionale “Hapja dhe ndërtimi i punimeve speciale në gjeologji-miniera”, kl.13, (128 orë), të drejtimit mësimor “Gjeologji miniera”, Niveli III. 1.2. Per lëndën profesionale “Udhëtimi dhe turizmi”, kl.13, (160 orë) të profilit mësimor “Sipërmarrje e agjencisë turistike”, Niv.III. 1.3. Për lëndën profesionale “Teknologji muratimi dhe suvatimi”, kl.12, (68 orë), të profilit mësimor “Muratim dhe Suvatim”, Niveli II.
 1. Kërkesat për hartuesit e materialeve mësimore: 
2.1. Kërkesa të përgjithshme për hartuesit e materialit mësimor:
 1. Të kenë përvojë si mësues në arsimin e mesëm parauniversitar ose universitar;
 2. Të kenë përvojë pune në fushën/drejtimin përkatës;
 3. Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup;
 4. Të kenë aftësi për të përdorur literaturë në gjuhë të huaj;
 5. Të përdorin kompjuterin.
2.2. Kërkesa të veçanta për hartuesit e materialit mësimor:
 1. Të kenë mbaruar arsimin e lartë në fushën/drejtimin përkatës;
 2. Të kenë përvojë në hartimin e materialeve mësimore dhe/ose teksteve shkollore;
 3. Të kenë përvojë si mësimdhënës në lëndët profesionale të fushës/drejtimit përkatës;
 1. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:
 1. Kërkesë për Aplikim;
 2. CV;
 3. Fotokopje e Diplomës së shkollës së lartë
 1. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet brenda datës 23 Maj 2018, ora 16:00.
Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit do të gjenden në adresën e internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve www.akafp.gov.al. Dokumentacioni dorëzohet dorazi në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës ose dërgohet me e-mail në adresat e mëposhtme:. Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë. Tel. 4 22 30 497 Email: info@akafp.gov.al shtojca