AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i datës 15 Maj 2023 – për vlerësues të jashtëm të procesit të akreditimit

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kushtetutës së Shqipërisë (të ndryshuar), Ligjit nr. 7961 datë 12.7.1995 të Kodi të Punës të Republikës së Shqipërisë, Ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”, Ligjit Nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin Profesional në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar”, Ligjit nr. 23/2018 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 247 datë 04.03.2010 “Për Kornizën Shqiptare të Kualifikimeve”, Ligjit Nr. 80/2015 “Për Arsimin e lartë dhe kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar”, Ligjit Nr. 69/2012 “Për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, (i ndryshuar) me ligjin nr. 56/2015 i datës 28.5.2015, me ligjin nr. 48/2018 i datës 23.7.2018”, VKM-së nr. 673 datë 16.10.2019, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve”, Urdhrit Nr. 128, datë 06.07.2021 të ministrit të Financave dhe Ekonomisë  “Për Miratimin e Rregullores për Standardet, Kriteret dhe Procedurat e Akreditimit të Ofruesve të Arsimit dhe Formimit Profesional”, Urdhërit nr. 21, datë 13.4.2023 me nr. 113/1 prot., datë 13.4.2023 “Për miratimin e Udhëzuesit për procedurat e përzgjedhjes dhe shpërblimit të specialistëve të jashtëm dhe bashkëpunëtorëve në projekte me kontratë për realizimin e veprimtarive zhvillimore të AKAFPK”, si dhe aktet e tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi të cilat lidhen me veprimtarinë e këtij institucioni, shpall konkurrimin për bashkëpunëtorë lidhur me: Vlerësimin e jashtëm për akreditimin institucional të Shkollës së Mesme Profesionale “Beqir Cela” që ofron kualifikimet profesionale të mëposhtme: 
 1. Termohidraulikë                                              Niveli II në KSHK
 2. Instalime të sistemeve ngrohëse-ftohëse  Niveli III në KSHK
 3. Instalime hidraulike                                      Niveli III në KSHK
 4. Termohidraulikë                                           Niveli IV në KSHK
Specifikimet e detyrës për të cilën do të angazhohen specialistët e jashtëm për procesin e  akreditimit: Grupi i Vlerësimit të Jashtëm përbëhet nga 3 (tre) vlerësues të jashtëm. Grupi i vlerësimit të jashtëm analizon dokumentet dhe të dhënat e ofruesit të AFP-së dhe harton planin paraprak të vizitës në terren, e cila zgjat 1–3 ditë, sipas planit të dakordësuar. Anëtarët e GVJ-së mbledhin evidencat e nevojshme, sipas standardeve dhe kritereve të akreditimit, nëpërmjet mënyrave të ndryshme për mbledhjen e informacionit dhe hartojnë raportin përfundimtar të akreditimit. Kandidatët e interesuar për këtë shërbim duhet të plotësojnë këto kërkesa:   Kërkesa të përgjithshme 
 • të kenë aftësi komunikuese me shkrim dhe me gojë.
 • të kenë aftësi të punës në grup.
 • të përdorin programet bazë të kompjuterit.
 • të zotërojnë teknikat e komunikimit elektronik.
 • të përdorin literaturë në gjuhë të huaj.
Kërkesa të veçanta: 
 • të kenë diplomë të arsimit të lartë (të paktën niveli 7 i KSHK-së);
 • të kenë jo më pak se 5 vite përvojë pune, në AFP dhe/apo në fushat profesionale përkatëse;
 • të jenë të certifikuar si vlerësues të jashtëm të procesit të akreditimit;
 • të kenë ndjekur trajnimin e vazhduar për procesin e akreditimit;
 • të mos jenë të përjashtuar nga e drejta për të vepruar si vlerësues të jashtëm të procesit të akreditimit.
 • të kenë nënshkruar formularin e deklarimit që nuk kanë konflikt interesi me AKAFPK-në dhe ofruesin e AFP-së, sipas formatit bashkëlidhur (Shtojca 1).
 • të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata për kryerjen e një vepre penale.
Paraqitja e dokumenteve Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:
 • Kërkesë për Aplikim referuar njoftimit përkatës për aplikim e firmosur nga kandidati
 • Fotokopje e dokumentit të identifikimit
 • Jetëshkrimi (CV)
 • Fotokopje e dokumenteve të diplomimit/certifikimit që vërtetojnë kualifikimin përkatës.
 • Dokument zyrtar që vërteton kohëzgjatjen e përvojës në punë, në fushën përkatëse (fotokopje të librezës së punës, vërtetim nga e-albania dhe/apo çdo dokument tjetër zyrtar që plotëson këtë kërkesë).
 • Kopje të Certifikatës së lëshuar nga AKAFPK-ja si vlerësues i jashtëm në procesin e akreditimit të IoAFP-ve
 • Deklaratën e nënshkruar që nuk ka konflikt interesi me stafin e AKAFPK-së dhe ofruesin publik, sipas formatit bashkëlidhur. (Shtojca 1).
 • Dëshmi penaliteti
 • Çdo dokumentacion tjetër që vërteton kryerjen e kualifikimeve, trajnimeve apo specializimeve të ndryshme (në se disponon).
Numri i anëtarëve të grupit për detyrën përkatëse: Numri maksimal i anëtarëve të grupit për vlerësimin e jashtëm për akreditim është 3 (tre) anëtarë. Kohëzgjatja e kontratës: Kontrata lidhet për një periudhë  3 (tre) mujore ose kjo kontratë do të pranohet e përmbushur kur ka plotësuar pikën “b” të fazës së III të neni nr. 10 si dhe të pikës 5 të neni 17 të Urdhrin nr. 128 datë 06.07.2021, i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë. Kjo kontratë hyn në fuqi nga data e nënshkrimit të saj. Mënyra e aplikimit dhe afatet Kandidati duhet të dorëzojë në Zyrën e Administratës së  AKAFPK-së me adresë: Rruga Mustafa Lleshi, Kati i III-të, Godina e Thesarit, Tiranë, ose në mënyrë elektronike (të skanuara) në adresën info.akafp@akafp.gov.al dosjen me dokumentet e mësipërme. Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda afatit të përcaktuar sjell skualifikim të kandidatit. Afati i dorëzimit të dokumentacionit brenda datës 19 Maj 2023, ora 14:00. Të gjitha njoftimet e mëtejshme në lidhje me vazhdimin e procedurave të konkurrimit për këtë shërbim, mund t’i gjeni në adresën e Web Site të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve. Njoftimi do të hidhet në faqen e AKAFPK-së më datë 15 Maj 2023. Shtojca