AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


/

June 15 2023
Njoftim fituesish i dates 15 qershor 2023 – për specialistë të jashtëm për hartimin e Standardeve të Profesioneve

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të 05 qershor 2023 për specialistë të jashtëm për hartimin e Standardeve të Profesioneve, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të...

Read More

/

June 6 2023
Njoftim për fitues i datës 06.06.2023 për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e 5 skeletkurrikulave të Arsimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 29.05.2023 për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e 5 skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi...

Read More

/

June 6 2023
Work shop për hartimin dhe validimin e standardit të profesionin dhe standardit të kualifikimit “Diagnostikim-menaxhim në autoservis”, niveli i V i KSHK-së

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) në   bashkëpunim me projektit Skill for Jobs (S4J) zhvilloi takimet për hartimin dhe validimin e  standardit  të profesionin dhe standardit të kualifikimit “Diagnostikim-menaxhim në autoservis”, niveli i V i KSHK-së....

Read More

/

June 5 2023
Njoftim i dates 5 Qershor 2023 – kërkohen specialistë të jashtëm për hartimin e standardit të profesionit

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të neneve 659, 850-876 të Ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të Ligjit nr. 69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar...

Read More

/

May 31 2023
Takimi i dytë rajonal për zhvillimin e dokumentit- ‘Vlerësimi i jashtëm i institucioneve – Praktikat më të mira nga Bashkimi Evropian dhe Evropa Juglindore’

Më datat 23 dhe 24 maj 2023, u mbajt në Bar të Malit të Zi Takimi rajonal për zhvillimin e dokumentit- ‘Vlerësimi i jashtëm i institucioneve – Praktikat më të mira nga Bashkimi Evropian dhe Evropa Juglindore’, organizuar nga...

Read More

/

May 30 2023
Njoftim për fitues i datës 30.05.2023, për bashkëpunëtorë lidhur me vlerësimin e jashtëm për akreditimin institucional të ofruesit publik shkolla e mesme profesionale “Charles Telford Erickson” Golem-Kavajë

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 23.05.2023 për bashkëpunëtorë të jashtëm (vlerësues të jashtëm) për akreditimin institucional të ofruesit publik shkolla e mesme profesionale “Charles Telford Erickson” Golem-Kavajë, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e...

Read More

/

May 29 2023
Njoftim fituesish i datës 29 Maj 2023-për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 22 Maj 2023 për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesionale: “Nxjerrja e naftës, gazit dhe ujit”, niveli III në KSHK (rishikim), “Sigurime”, niveli IV në KSHK (rishikim) dhe...

Read More

/

May 29 2023
Njoftim i dates 29 Maj 2023 – për rishikimin e 5 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2023-2024

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në...

Read More

/

May 23 2023
Njoftimi i datës 23 maj 2023 PËR VLERËSUES TË JASHTËM TË PROCESIT TË AKREDITIMIT

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kushtetutës së Shqipërisë (të ndryshuar), Ligjit nr. 7961 datë 12.7.1995 të Kodi të Punës të Republikës së Shqipërisë, Ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës...

Read More