AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


/

June 1 2015
Njoftim Fituesish i datës 1 Qershor 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 25 maj 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit te skeletkurrikulave të arsimit profesional të profilit “Sigurime” niveli III, të drejtimit mësimor “Ekonomi -biznes” dhe profilit “Metalurgji dhe fonderi” niveli II, të drejtimit mësimor...

Read More

/

May 25 2015
Njoftim i datës 25 Maj 2015

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE E KUALIFIKIMEVE SHPALL NJOTIMIN PËR RISHIKIMIN E SKELETKURRIKULAVE EKZISTUESE TË ARSIMIT PROFESIONAL Për të mbështetur rishikimin e 5 Skeletkurrikulave ekzistuese të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për rishikimin e...

Read More

/

May 25 2015
Njoftim i datës 25 maj 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 18 maj 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit te përshkrimit të profesioneve  të fushës së elektroteknologjisë si edhe të fushës se punimit të metaleve, të hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2015-2016 si...

Read More

/

May 18 2015
NJOFTIM i datës 18 maj 2015. KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN E PËRSHKRIMIT TË PROFESIONEVE TË FUSHËS SË ELEKTROTEKNOLOGJISË SI EDHE TË FUSHËS SE PUNIMIT TË METALEVE, PËR PROFESIONET:

742 “Instalues dhe riparues i pajisjeve elektronike dhe te telekomunikacionit”. 7421 “Montues dhe riparues i pajisjeve elektronike”. 7422 “Instalues dhe specialist shërbimesh të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit”. 7224 “Punëtorë dhe montues të makinerive të tjera”. 7222 “Prodhues të...

Read More

/

May 18 2015
NJOFTIM i datës 18 Maj 2015 PËR HARTIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2015-2016

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE E KUALIFIKIMEVE SHPALL NJOTIMIN PËR HARTIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2015-2016 Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin...

Read More

/

May 18 2015
NJOFTIM i datës 18 Maj 2015 PËR HARTIM BANKA TESTESH NË ARSIMIN PROFESIONAL

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.8872, datë 29.3.2002 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e...

Read More

/

May 18 2015
Njoftim i datës 18 Maj 2015, SHPALLJE FITUESISH, BASHKËPUNËTORË TË AKAFPK-së

Mbështetur në njoftimin e datës 11 maj 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit te bankës së testeve për kualifikimet profesionale: Elektronikë, Niveli I; Përpunim druri, Niveli I; Tekstil-konfeksione, Niveli I; Teknologji ushqimore, Niveli I; Shërbime sociale dhe shëndetsore,...

Read More

/

May 11 2015
Njoftim i datës 11 maj, 2015

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PROGRAMIT ORIENTUES (TEORI DHE PRAKTIKË) PËR PROVIMET PËRFUNDIMTARE NË DREJTIMIN MËSIMOR “TEKNOLOGJI KIMIKE, NIVELI I” Kandidatët për hartimin e Programit Orientues për Provimet Përfundimtare, në drejtimin mësimor “Teknologji kimike, Niveli I” –...

Read More

/

May 11 2015
Njoftim i datës 11 maj, 2015, PËR HARTIM BANKA TESTESH NË ARSIMIN PROFESIONAL

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.8872, datë 29.3.2002 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”,...

Read More