AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


/

September 19 2023
Takimi i rradhës i projektit EQET SEE

Në kuadër të projektit EQET SEE, në datat 18 dhe 19 korrik 2023 u zhvillua në Kishinau, Moldavi, takimi rajonal për planifikimin e mëtejshëm të projektit: Zhvillimi i metodologjive për zbatimin e pyetësorit për analizën e nevojave për trajnim...

Read More

/

June 6 2023
Work shop për hartimin dhe validimin e standardit të profesionin dhe standardit të kualifikimit “Diagnostikim-menaxhim në autoservis”, niveli i V i KSHK-së

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) në   bashkëpunim me projektit Skill for Jobs (S4J) zhvilloi takimet për hartimin dhe validimin e  standardit  të profesionin dhe standardit të kualifikimit “Diagnostikim-menaxhim në autoservis”, niveli i V i KSHK-së....

Read More

/

May 31 2023
Takimi i dytë rajonal për zhvillimin e dokumentit- ‘Vlerësimi i jashtëm i institucioneve – Praktikat më të mira nga Bashkimi Evropian dhe Evropa Juglindore’

Më datat 23 dhe 24 maj 2023, u mbajt në Bar të Malit të Zi Takimi rajonal për zhvillimin e dokumentit- ‘Vlerësimi i jashtëm i institucioneve – Praktikat më të mira nga Bashkimi Evropian dhe Evropa Juglindore’, organizuar nga...

Read More

/

May 23 2023
Njoftim i dates 22 Maj 2023 – KËRKOHEN SPECIALISTË TË JASHTËM PËR RISHIKIMIN E STANDARDIT TË KUALIFIKIMIT PROFESIONAL

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të neneve 659, 850 – 876, të Ligjit nr. 69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin...

Read More

/

December 14 2022
Work shop për hartimin dhe validimin e standardeve/përshkrimeve të kualifikimeve “Rrjete të dhënash”, “Mbështetje e përdoruesve TIK” dhe “Programim”

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) në   bashkëpunim me projektit Skill for Jobs (S4J) zhvilloi takimet për hartimin  dhe validimin e standardeve/përshkrimeve të kualifikimeve “Rrjete të dhënash”,  “Mbështetje e përdoruesve TIK” dhe “Programim”  gjatë muajit Janar dhe Shkurt....

Read More

/

December 13 2022
Takimi i Vizionit të Politikave për rolin e vlerësimit të jashtëm në rajon – Beograd 2022

Në datë 3 Mars 2022 u mbajt në Beograd takimi i Vizionit të Politikave për rolin e vlerësimit të jashtëm në rajon. Synimi i këtij takimi ishte rritja e cilësisë së arsimit dhe trajnimit në vendet anëtare të SEE...

Read More

/

December 13 2022
RRITJA E CILËSISË SË ARSIMIT DHE FORMIMIT PROFESIONAL Zhvillimi i standardit të profesionit “Teknik i mesëm në bujqësi”

Arsimi dhe Formimi Profesional (AFP) pajis individët me njohuri, shprehi dhe kompetenca, qё kёrkohen pёr t’u punësuar nё njё profesion tё caktuar dhe pёr t’u integruar nё tregun e punёs.Roli i arsimit dhe formimit profesional është vendimtar në ndërtimin...

Read More

/

December 13 2022
Trajnimi për menaxhimin e të dhënave dhe hartimin e politikave të bazuara në evidencë në kuadër të projektit EQET SEE – komponenti QA

Më 12 dhe 13 prill 2022, në Podgoricë, Mali i Zi, u zhvillua trajnimi për menaxhimin e të dhënave dhe politikëbërjen e bazuar në dëshmi, i organizuar në kuadër të komponentit të Sigurimit të Cilësisë (QA) të projektit Përmirësimet...

Read More

/

December 13 2022
Takimi për zhvillimin e standardit rajonal të kompetencave për vlerësuesit e jashtëm në arsimin para-universitar në kuadër të projektit Përmirësimet në cilësinë e arsimit dhe trajnimit në SEE – EQET SEE dhe komponenti i tij i Sigurimit të Cilësisë

Më datë 17 dhe 18 maj 2022 u mbajt në Beçiç të Malit të Zi, takimi për zhvillimin e standardit rajonal të kompetencave për vlerësuesit e jashtëm në arsimin para-universitar në kuadër të projektit Përmirësimet në cilësinë e arsimit...

Read More

/

December 13 2022
Seminari për Pyetësorin e Analizës së Nevojave për Trajnim, organizuar në kuadër të projektit Rritja e cilësisë së arsimit dhe trajnimit në SEE – EQET SEE

U mbajt në Tiranë, në datat 4 dhe 5 tetor 2022, Seminari për Pyetësorin e Analizës së Nevojave për Trajnim, organizuar në kuadër të projektit Rritja e cilësisë së arsimit dhe trajnimit në SEE – EQET SEE dhe komponenti...

Read More