AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


/

December 14 2022
Work shop për hartimin dhe validimin e standardeve/përshkrimeve të kualifikimeve “Rrjete të dhënash”, “Mbështetje e përdoruesve TIK” dhe “Programim”

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) në   bashkëpunim me projektit Skill for Jobs (S4J) zhvilloi takimet për hartimin  dhe validimin e standardeve/përshkrimeve të kualifikimeve “Rrjete të dhënash”,  “Mbështetje e përdoruesve TIK” dhe “Programim”  gjatë muajit Janar dhe Shkurt....

Read More

/

December 13 2022
Takimi i Vizionit të Politikave për rolin e vlerësimit të jashtëm në rajon – Beograd 2022

Në datë 3 Mars 2022 u mbajt në Beograd takimi i Vizionit të Politikave për rolin e vlerësimit të jashtëm në rajon. Synimi i këtij takimi ishte rritja e cilësisë së arsimit dhe trajnimit në vendet anëtare të SEE...

Read More

/

December 13 2022
RRITJA E CILËSISË SË ARSIMIT DHE FORMIMIT PROFESIONAL Zhvillimi i standardit të profesionit “Teknik i mesëm në bujqësi”

Arsimi dhe Formimi Profesional (AFP) pajis individët me njohuri, shprehi dhe kompetenca, qё kёrkohen pёr t’u punësuar nё njё profesion tё caktuar dhe pёr t’u integruar nё tregun e punёs.Roli i arsimit dhe formimit profesional është vendimtar në ndërtimin...

Read More

/

December 13 2022
Trajnimi për menaxhimin e të dhënave dhe hartimin e politikave të bazuara në evidencë në kuadër të projektit EQET SEE – komponenti QA

Më 12 dhe 13 prill 2022, në Podgoricë, Mali i Zi, u zhvillua trajnimi për menaxhimin e të dhënave dhe politikëbërjen e bazuar në dëshmi, i organizuar në kuadër të komponentit të Sigurimit të Cilësisë (QA) të projektit Përmirësimet...

Read More

/

December 13 2022
Takimi për zhvillimin e standardit rajonal të kompetencave për vlerësuesit e jashtëm në arsimin para-universitar në kuadër të projektit Përmirësimet në cilësinë e arsimit dhe trajnimit në SEE – EQET SEE dhe komponenti i tij i Sigurimit të Cilësisë

Më datë 17 dhe 18 maj 2022 u mbajt në Beçiç të Malit të Zi, takimi për zhvillimin e standardit rajonal të kompetencave për vlerësuesit e jashtëm në arsimin para-universitar në kuadër të projektit Përmirësimet në cilësinë e arsimit...

Read More

/

December 13 2022
Seminari për Pyetësorin e Analizës së Nevojave për Trajnim, organizuar në kuadër të projektit Rritja e cilësisë së arsimit dhe trajnimit në SEE – EQET SEE

U mbajt në Tiranë, në datat 4 dhe 5 tetor 2022, Seminari për Pyetësorin e Analizës së Nevojave për Trajnim, organizuar në kuadër të projektit Rritja e cilësisë së arsimit dhe trajnimit në SEE – EQET SEE dhe komponenti...

Read More

/

December 5 2022
Takimi kombëtar për zhvillimin e standardeve të kompetencave të vlerësuesit të jashtëm.

Në datë 7 korrik 2022 u mbajt në Tirane tek Hotel Boutique Kotoni takimi kombëtar për zhvillimin e standardeve të kompetencave të vlerësuesit të jashtëm.Takimi kombëtar u organizua në kuadër të projektit Rritja e cilësisë së arsimit dhe trajnimit...

Read More

/

March 14 2021
Work shop për hartimin dhe validimin e standardit të profesionit “Teknik website” dhe standardit të kualifikimit “Zhvillim website”

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) në   bashkëpunim me projektit Skill for Jobs (S4J) zhvilloi takimet hartimin dhe validimin e  standardit të  profesionit “Teknik website” dhe  standardit të kualifikimit “Zhvillim website”  gjatë muajit Shkurt dhe Mars 2021. Drejtoresha...

Read More

/

December 14 2020
Workshop për hartimin e standardeve të kualifikimit “Punime dekorative dhe bojatisje” dhe “Shtrim dhe veshje me pllaka”

Më datat  10, 23 dhe 28 Dhjetor  2020 u zhvilluan takimet për hartimin e standardit të  kualifikimit  “Punime dekorative dhe bojatisje”  dhe më datat 03, 10, 18 Shkurt   2021 u zhvilluan takimet për hartimin e standardit të  kualifikimit “Shtrim...

Read More

/

February 4 2020
Workshop-i për ngritjen dhe funksionimin e Komiteteve Sektoriale (KS)

Në datën 4 – 5 Shkurt, 2020 në Tirana International Hotel u organizua workshop-i për ngritjen dhe funksionimin e komiteteve Sektoriale nga AKAFPK mbështetur nga projekti RISI Albania. Në takim morën pjesë përfaqësues nga MFE, AKAFPK, RISI Albania, PNUD,...

Read More