Urdhër nr 99 datë 25.5.2021 ” Për miratimin e katalogut Kombëtar të Kualifikimeve Profesionale”

Urdhër i përbashkët Nr 22, datë 28.01.2020 “Për disa ndryshime në urdhërin e përbashkët për ngritjen e Task Forcës për zhvillimin dhe zbatimin e mëtejshëm të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve”

Udhëzim i përbashkët i ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe ministrit të Arsimit dhe Sportit nr. 21, datë 9.7.2015

Udhëzues praktik për hartimin e testit on line në zbatim të Udhëzimit nr 18, datë 08.05.2020

UDHËZIM Nr. 18, datë 8.5. 2020 PËR ORGANIZIMIN E MËSIMIT, VLERËSIMIN E NXËNËSVE, PROVIMET PËRFUNDIMTARE DHE MBYLLJEN E VITIT SHKOLLOR 2019–2020, NË SHKOLLAT PROFESIONALE PUBLIKE DHE JOPUBLIKE, NË KUSHTET E GJENDJES SË FATKEQËSISË NATYRORE TË SHKAKTUAR NGA PANDEMIA E COVID-19

Udhëzimi 15 datë 26.04.2019, Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve në AFP

Udhëzimi nr 16 datë 26.04.2019, Për llojet dhe proçedurat e certifikimit

Ligji Nr. 23/2018PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 10 247, DATË 4.3.2010, “PËRKORNIZËN SHQIPTARE TË KUALIFIKIMEVE”

Ligji nr 15/2017 dt 16.02.2017 për Arsimin dhe Formimin Profesional në Republikën e Shqipërisë

VENDIM Nr. 514, datë 20.09.2017 Për miratimin e Listës Kombëtare të Profesioneve (LKP)

VKM nr. 673, date 16 tetor 2019 “Per organizimin e AKAFPK”

LIGJ Nr.10 247, datë 4.3.2010 PËR KORNIZËN SHQIPTARE TË KUALIFIKIMEVE

LIGJ Nr. 63/2014 PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8872, DATË 29.3.2002, “PËR ARSIMIN DHE FORMIMIN PROFESIONAL NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

RREGULLORE E BRENDSHME PËR PËRZGJEDHJEN E BASHKËPUNËTORËVE TË JASHTËM TË AKAFPK-SË