AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për bashkëpunëtorë

Kreu > Njoftime > Njoftime për bashkëpunëtorë

Njoftim i datës 5 Shkurt 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulave te reja të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Elektroteknikë”, Niveli I (pas integrimit me drejtimin mësimor “Elektronikë”). Kërkesat për hartuesit e skeletkurrikulave:  2.1. Kërkesa të përgjithshme për bashkëpunëtorët: Të kenë përvojë si mësues në arsimin e mesëm parauniversitar ose universitar; […]

Njoftim i datës 25 Qershor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programesh orientuese të maturës shtetërore në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të VKM nr.321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve”; […]

Njoftim i datës 7 Qershor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional  Shërbime xhenerike” niveli III   në KSHK ( rishikim) “Shërbime karrocerie” niveli III   në KSHK ( rishikim) “Teknologji e përpunimit të mishit dhe peshkut” niveli III në KSHK ( rishikim) “Karpentieri, hekurkthim dhe betonime” niveli III në KSHK ( rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të […]

Njoftim i datës 14 Maj 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 3 materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në shtojcën e mëposhtme tregohen edhe programet sintetike përkatëse të këtyre lëndëve).  Lëndët profesionale për të cilat do të hartohen materialet mësimore: 1.1. Për lëndën profesionale “Hapja […]

Njoftim i datës 14 Maj 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulave te reja per arsimit profesional, për vitin shkollor 2018-2019

Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulit të ri të profilit mësimor “Nxjerrja e naftës, gazit dhe ujit”, Niv.II i AP, në drejtimin mësimor “Kërkim shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji”. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulit të ri të profilit mësimor “Gjeologji”, […]

Njoftim i datës 14 Maj 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon:  Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Shërbime elektroauto” Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Shërbime mjetesh transporti”. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Shtrim pllakash dhe veshje muresh”, Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Ndërtim”. […]

Njoftim i datës 7 Maj 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional “Shërbime motori”, niveli III  në KSHK, (rishikim) “Punime dhe riparim rrugësh” niveli  III  në KSHK,  (rishikim), Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Shërbime motori” dhe “Punime dhe riparim rrugësh”  niveli  III  në KSHK,  (rishikim),  duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: […]

Njoftim i datës 17 Prill 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional “Teknologji e përpunimit të fruta-perimeve”, niveli III  në KSHK, (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Teknologji e përpunimit të fruta-perimeve”, niveli  III  në KSHK,  (rishikim),  duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: Të kenë përvojë pune në fushën përkatëse ose […]

Njoftim i datës 17 Prill 2018- Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programesh orientuese të maturës shtetërore në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të VKM nr.321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve”; […]

Njoftim i datës 10 Prill 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional “Teknologjia e prodhimit të pijeve alkoolike”, niveli III  në KSHK, (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Teknologjia e prodhimit të pijeve alkoolike”, niveli  III  në KSHK,  (rishikim),  duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: Të kenë përvojë pune në fushën […]

Njoftim i datës 3 Prill 2018- Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programesh orientuese të maturës shtetërore në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të VKM nr.321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve”; […]

Njoftim i dates 18 shtator 2018 – Kerkohen bashkepunetore për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2019-2020

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Shërbime xhenerike” Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Shërbime mjetesh transporti”. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Karpenteri, hekurkthim, betonim”, Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Ndërtim”. Bashkëpunëtorë për […]