AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për bashkëpunëtorë

Kreu > Njoftime > Njoftime për bashkëpunëtorë

NJOFTIM I DATES 21 Shtator 2015, KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN E MATERIALEVE MËSIMORE NË MBËSHTETJE TË LËNDËVE MËSIMORE TË SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN E MATERIALEVE MËSIMORE NË MBËSHTETJE TË LËNDËVE MËSIMORE TË SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL Tiranë 21 Shtator 2015  Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në shtojcën e mëposhtme tregohen edhe programet sintetike […]

NJOFTIM I DATES 6 TETOR 2015, KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “DETARI”, niveli II në KSHK

Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale,”Detari”, Niveli II në KSHK duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: Të kenë përvojë pune në fushën përkatëse ose në mësimdhënie në këtë fushë; Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup; Të kenë aftësi për të përdorur literaturë në gjuhë të […]

NJOFTIM I DATES 12 TETOR 2015, KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PROGRAMEVE ORIENTUESE (TEORI DHE PRAKTIKË) PËR PROVIMET PËRFUNDIMTARE NË DREJTIMET/PROFILET MËSIMORE “SIPËRMARRJE E AGJENCISË TURISTIKE”, NIVELI III, “AGROBIZNES”, NIVELI III, “TEKNOLOGJI E PËRPUNIMIT TË NAFTËS”, NIVELI II, “PESHKIM”, NIVELI I, “TEKNOLOGJI AUTOMATIZIMI”, NIVELI II

Kandidatët për hartimin e Programeve Orientuese për Provimet Përfundimtare – TEORI profesionale e integruar, për drejtimet/profilet mësimore: “Sipërmarrje e agjencisë turistike”, Niveli III (Drejtimi mësimor “Ekonomi-biznes”) “Agrobiznes”, Niveli III (Drejtimi mësimor “Ekonomi bujqësore”) “Teknologji e përpunimit të naftës”, Niveli II (Drejtimi mësimor “Teknologji kimike”) “Peshkim”, Niveli I “Teknologji automatizimi”, Niveli II (Drejtimi mësimor “Elektroteknikë”)   duhet […]

NJOFTIM I DATËS 12 TETOR 2015 PËR BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: 1. “TEKNOLOGJI E PËRPUNIMIT TË MATERIALEVE TË NDËRTIMIT”, NIVELI III NË KSHK 2. “TEKNOLOGJI E PËRPUNIMIT TË BOJËRAVE”, NIVELI III NË KSHK, 3. “GJEOLOGJI/MINIERA”, NIVELI II NË KSHK, 4. “MINIERA”, NIVELI III NË KSHK.

Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Teknologji e Përpunimit të Materialeve të Ndërtimit”, niveli III në KSHK, “Teknologji e Përpunimit të Bojërave” – niveli III në KSHK,  “Gjeologji/Miniera” – niveli II në KSHK dhe “Miniera”, niveli III në KSHK, duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere:  Kërkesa të përgjithshme: Të kenë përvojë pune në […]

NJOFTIM I DATËS 16 TETOR 2015 PËR BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TE MATERIALEVE MËSIMORE NË MBËSHTETJE TË LËNDËVE MËSIMORE TË SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN E MATERIALEVE MËSIMORE NË MBËSHTETJE TË LËNDËVE MËSIMORE TË SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në shtojcën e mëposhtme tregohen edhe programet sintetike përkatëse të këtyre lëndëve).  Lëndët […]

NJOFTIM I DATËS 16 TETOR 2015 PËR BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TE SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2015-2016

Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së profilit “Miniera” Niveli II, të drejtimit mësimor “Gjeologji-miniera”. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së profilit “Modelim”, Niveli II, të drejtimit mësimor “Tekstil-konfeksione”. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Teknologji kimike” Niveli III. Bashkëpunëtorë […]

NJOFTIM I DATËS 20 TETOR 2015 PËR BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT BANKA TESTESH NË ARSIMIN PROFESIONAL

NJOFTIM PËR HARTIM BANKA TESTESH NË ARSIMIN PROFESIONAL  Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.8872, datë 29.3.2002 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar; të VKM nr.321, datë 21.04.2011 “Për krijimin […]

NJOFTIM I DATËS 20 TETOR 2015 PËR BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PROGRAMIT ORIENTUES PËR PROVIMIN E TEORISË PROFESIONALE TË MATURËS SHTETËRORE NË DREJTIMIN “AGROBIZNES”, PROFILIN “TEKNOLOGJI USHQIMORE” DHE PROFILIN “SIPËRMARRJE E AGJENCISË TURISTIKE”

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT DHE RISHIKIMIT TË PROGRAMIT ORIENTUES PËR PROVIMIN E TEORISË PROFESIONALE TË MATURËS SHTETËRORE NË DREJTIMIN “AGROBIZNES”, PROFILIN “TEKNOLOGJI USHQIMORE” DHE PROFILIN “SIPËRMARRJE E AGJENCISË TURISTIKE” Kandidatët për hartimin dhe rishikimin e Programeve Orientuese për Provimin e Teorisë profesionale të Maturës Shtetërore, për drejtimet/profilet mësimore: “Sipërmarrje e agjencisë turistike”, Niveli III (hartim) “Agrobiznes”, Niveli […]

Njoftim i datës 17 Maj 2016 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “MARKESHEDERI”, NIVELI III  NË KSHK “SHPIM”, NIVELI  II  NË KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Markeshederi”, niveli III  në  KSHK,  “Shpim”,  niveli  II  në KSHK  duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: Të kenë përvojë pune në fushën përkatëse […]

Njoftim i datës 10 Maj 2016 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “MARKESHEDERI”, NIVELI III  NË KSHK “SHPIM”, NIVELI  II  NË KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Markeshederi”, niveli III  në  KSHK,  “Shpim”,  niveli  II  në KSHK  duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: Të kenë përvojë pune në fushën përkatëse ose […]

Njoftim i datës 25 Prill 2016 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN E MATERIALEVE MËSIMORE NË MBËSHTETJE TË LËNDËVE MËSIMORE TË SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në shtojcën e mëposhtme tregohen edhe programet sintetike përkatëse të këtyre lëndëve).  I.Lëndët profesionale për të cilat do të hartohen materialet mësimore: 1.1. Për lëndën profesionale “Materiale ndërtimi”, […]

NJOFTIM I DATËS 5 PRILL 2016 PËR BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE:

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “TEKNOLOGJI KIMIKE”, NIVELI IV NË KSHK “GJEOLOGJI – MINIERA”, NIVELI IV NË KSHK ‘TEKNOLOGJI E PËRPUNIMIT TË BRUMËRAVE”, NIVELI III  NË KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Teknologji kimike”, niveli IV në KSHK, “Gjeologji – miniera”, niveli IV në KSHK,  “Teknologji e […]