AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për bashkëpunëtorë

Kreu > Njoftime > Njoftime për bashkëpunëtorë

Njoftim i datës 2 Maj 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Teknologji bujqësore”, niveli III në KSHK “Muratim-suvatim,”, niveli III në KSHK (rishikim) “Veterinari” niveli IV, në KSHK (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale Teknologji bujqësore”, niveli  III  në KSHK, “Muratim-suvatim”,   niveli III në KSHK (rishikim), “Veterinari”, niveli IV në KSHK  duhet të […]

Njoftim i datës 25 Prill 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE:  “Teknologji bujqësore”, niveli  III  në KSHK “Muratim-suvatim,”, niveli III në KSHK (rishikim) “Prodhime druri gjysmë të gatshme”, niveli III në KSHK (rishikim) “Veterinari” niveli IV, në KSHK (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale Teknologji bujqësore”, niveli  III  në KSHK, “Muratim-suvatim”,   niveli III në KSHK […]

Njoftim i datës 18 Prill 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:  “Teknologji bujqësore”, niveli  III  në KSHK “Muratim-suvatim,”, niveli III në KSHK (rishikim) “Prodhime druri gjysmë të gatshme”, niveli III në KSHK (rishikim) “Veterinari” niveli IV, në KSHK (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale Teknologji bujqësore”, niveli  III  në KSHK, “Muratim-suvatim”,   niveli III në KSHK […]

Njoftim i datës 18 Shtator 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programi orientues të nivelit dhe të maturës në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.15/2017, datë 16.2.2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të VKM nr.321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe […]

Njoftim i datës 18 shtator 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Detari”, niveli IV në KSHK, “Elektroteknikë”, niveli II në KSHK, “Mekanikë”, niveli II në KSHK (rishikim) “Shërbime sociale/shëndetësore/personale” niveli II në KSHK (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Detari”, niveli IV në KSHK, “Elektroteknikë”, niveli II në KSHK, “Mekanikë”, niveli II […]

Njoftim i datës 19 Shtator 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim skeletkurrikuli

Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulit të profilit “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit” Niveli II, të drejtimit mësimor “Kërkim, shpim dhe shfrytëzim për naftë, gaz dhe ujë”. Kërkesat për hartuesit e skeletkurrikulit: 2.1. Kërkesa të përgjithshme për hartuesit e […]

Njoftim i datës 19 Shtator 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikim skeletkurrikuli

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Bujqësi”, Niv. I. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Ekonomi biznes”, Niv. I. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Gjeodezi”, Niv. III. Kërkesat për bashkëpunëtorët e rishikimit të skeletkurrikulave: […]

Njoftim i datës 19 Shtator 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore për lëndët profesionale

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në shtojcën e mëposhtme tregohen edhe programet sintetike përkatëse të këtyre lëndëve). Lëndët profesionale për të cilat do të hartohen materialet mësimore: 1.1. Për lëndën profesionale “Kontabilitet dhe […]

Njoftim i datës 22 Shtator 2017 për shtyrje të afatit për bashkëpunëtorë

Për arsye të ndryshimit të procedurave të zbatimit të buxhetit 2017 njoftuar me shkresën nr. 12615, datë 15.09.2017 “Mbi zbatimin e buxhetit të vitit 2017” të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Agjencia Kombëtare e Arsimit Formimit Profesional dhe Kualifikimeve anulon procedurat e angazhimit të bashkëpunëtorëve deri në një afat të pacaktuar.

Njoftim i datës 18 Tetor 2017 – kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programesh orientuese të nivelit dhe të maturës në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.15/2017, datë 16.2.2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të VKM nr.321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe […]

Njoftim i datës 29 maj 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm për hartim banka testesh në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.15/2017, datë 16.2.2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të VKM nr.321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve”; […]

Njoftim i datës 29 maj 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Prodhim bimor”, niveli III në KSHK  “Teknologji bujqësore”, Niveli i III në KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale  “Prodhim bimor”,   niveli III në KSHK, dhe “Teknologji bujqësore”, niveli III në KSHK  duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: Të kenë […]