AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Tabela e strukturës së Skeletkurrikula

Kreu > Dokumente Kurrikulare > Tabela e strukturës së Skeletkurrikula

Tabela e strukturës së Skeletkurrikulave të AP – 2023-24

Drejtimet mësimore

Niveli II i KSHK

(2 vjeçare)

Profilet mësimore

Niveli III i KSHK

(1 vjeçare)

Drejtimet/Profilet mësimore

Niveli IV i KSHK

(1; 2 dhe 4 vjeçare)

A

A-II-21-SK-Teknologji-ushqimore

1

A1-III-23-Teknologji e përpunimit të brumërave

A-IV-21-SK-Teknologji ushqimore

2

A2-III-23-Teknologji e prodhimit të pijeve

3

A3-III-23-Teknologji e përpunimit të qumështit

4

A4-III-20-Teknologji e pёrpunimit tё mishit dhe peshkut

5

A5-III-20-Teknologji e pёrpunimit tё frutave dhe perimeve

B

B-II-21-SK-Ndertim

1

B1-III-22-SK-Muratim e suvatim

B-IV-23-SK-Ndertim

2

B2-III-22-SK-Shtrim pllakash e veshje muresh

3

B3-III-23-SK-Karpentieri, hekurkthim dhe betonim

4

B4-III-23-SK-Punime dhe riparim rrugësh

5

B5-III-22-SK-Punime dekorative bojatisjeje

6

B6-III-20-Mirëmbajtje ndërtesash

 

C

C-II-21-SK-Përpunim druri

1

C1-III-23-SK-Mobileri dhe tapiceri

C-IV-21-SK-Perpunim druri

2

C2-III-23-SK-Prodhime druri gjysëm të gatshme

 

D

D-II-23-SK- TEKSTIL KONFEKSIONE

1

D1-III-20-Rrobaqepsi

D-IV-21-SK-Tekstil-konfeksione

2

D2-III-20-Tekstil

3

D3-III-20-Modelim

4

D4-III-20-Galanteri

E

E-II-22-SK-Elektroteknike

1

E1-III-20-Instalim elektrik civil dhe industrial

E-IV-21-SK-Elektroteknik

2

E2-III-20-SK-Instalim mirembajte linjave TU dhe TL

3

E3-III-20- Riparime të pajisjeve elektroshtëpiake

4

E4-III-20-Elektromekanik

5

E5-III-20-Teknologji automatizimi 

6

E6-IV-21-SK-Riparime te pajisjeve elektronike

7

8

E7-IV-21-SK-Telekomunikacion

E8-IV-22-SK-Mekatronike

 

F

F-II-23-SK-Mekanike

1

F1-III-20-Makina metalpunuese

F-IV-21-SK-Mekanike

2

 F2-III-20-Konstruksione metalike

3

F3-III-20-Mirëmbajtje dhe riparime mekanike

4

5.

F4-III-20-Metalurgji dhe fonderi

F5-III-20-Teknologjia e perpunimit te metaleve

G

G-II-22-SK-Hoteleri-Turizem

1

G1-III-22-SK-Bar-Restorant

G-IV-21-SK-Hoteleri-turizem

2

G2-III-20-Kuzhinë pasiçeri

G2/1-III-20-Kuzhinë pasiçeri (pilot)

3

G3-III-22-SK-Recepsion

G3-1-III-22-SK-Recepsion-pilot

4

G4-III-22-SK-Guide turistike

5

G5-III-22-SK-Sherbime ne hotel dhe restorant

6

G6-IV-22-SK-Sherbime te udhetimi dhe turizmit

H

H-II-22-SK-Bujqesi

1

H1-III-20-Frutikulturë

H-IV-21-SK-Bujqesi

2

H2-III-20-Ferma bujqësore e blegtorale

3

 H3-III-20- Mbarështrim të kafshëve dhe shpendëve

4

H4-III-20- Prodhim shtazor

5

H5-III-20- Kopshtari

6

H6-III-20-Prodhim bimor

7

H7-III-20- Akuakulturë

8

H8-III-20- Agroturizëm

9

H9-III-20- Shërbime kujdesi për kafshë 

10

H10-IV-21-SK-Teknologji bujqesore

H

H/1-IV-23-SK-Agrobiznes

 

I

I-II-21-SK-Gjeologji-Miniera

1

I1-III-22-SK-Miniera

I-IV-21-SK-Gjeologji miniera

2

I2-III-20-Markshejderi

3

I3-III-20-Gjeologji

 

J

 

J-II-21-SK-Detari

1

J1-III-23-SK-Peshkim

 

J-IV-23-SK-Detari

2

J2-III-20-Teknikë peshkimi

 

 

 

 

 

 

L

 

L-II-21-SK-Ekonomi-Biznes

1

2

L2-IV-20-Sigurime

3

L3-IV-20-Shërbime bankare

4

L4-IV-23-SK-Llogari

5

L5-IV-20-Sipërmarrje e agjencisë turistike

6

7

L6-IV-23-SK-Tregti

L7-IV-23-SK-Adminstrim zyre

 

 

M

M-II-20- SHËRBIME MJETESH TRANSPORTI

1

M1-III-22-SK-Sherbime motori

M-IV-23-SK-Sherbime mjetesh transporti

2

M2-III-22-SK-Sherbime xhenerike

3

M3-III-22-SK-Sherbime elektro-auto

4

M4-III-23-SK-Shërbime karrocerie

5

M5-III-20-Shërbime për mjete të rënda transporti

6

M6-III-20-Mekanikë bujqësore

7

M7-IV-22-SK-Sherbime mekatronike ne automjete 

N

N-IV-22-SK-Veterinari

O

O-II-23-SK-SHËRBIME SOCIAL SHËNDETËSORE

1

O1-III-21-SK-Shërbime kujdesi për të moshuar

O-IV-22-SK-Sherbime sociale dhe shendetsore

2

O2-III-20- Shërbime kujdesi për fëmijë

3

O3-III-20-Animacion social

P

P-II-20-POLIGRAFI

 

 

 

Q

Q-II-20-TEKNOLOGJI KIMIKE

1

Q1-III-20-SK-Teknologji e perpunimit te naftes

Q-IV-21-SK-Teknologji-kimike

2

Q2-III-20-Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit

3

Q3-III-20- Teknologji e përpunimit të plastikës dhe gomës

R

R-IV-21-SK-Gjeodezi

S

S-II-23-SK-PYJE

1

S1-IV-21-SK-Silvikulture

2

S2-IV-21-SK-Shfrytezim pyesh

3

S3-IV-21-SK-Florikulture

4

S4-IV-21-SK-Mbrojtje mjedisit pyjor

T

T-II-20- TEKNOLOGJI INFORMACIONI DHE KOMUNIKIMI

T1-II-20-Teknologji Informacioni dhe komunikimi-pilot

1

T1-IV-21-SK-Rrjete te dhenash

2

T2-IV-21-SK-Mbeshtetje perdoruesve

3

T3-IV-21-SK-Zhvillim website

4

T6-IV-20-SK-Rrjete te dhenash-pilot GIZ

5

6

T4-IV-21-SK-Programim

 T5-IV-21-SK-Multimedia

U

U-IV-21-SK-Sherbime kujdesi per te moshuar-pilot GIZ

V

V-II-20-TERMOHIDRAULIKË

 

V1-III-22-SK-Instalime hidraulikeV2-III-22-SK-Instalime sisteme ngrohese-ftoheseV3-III-23-SK-Shërbime hidraulike në ujësjellës kanalizime

V-IV-23-SK-Termohidraulike

X

X-II-22-SK-Kerkim shpim shfrytezim nafte gazi uji

1

X1-III-20-Nxjerrja e naftës, gazit dhe ujit

X-IV-21-SK-Kerkim shpim shfrytezim nafte gaz uji

2

X2-III-20-Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit

Y

 

 

 

 

AA

 

 

 

 

AB