Tabela e strukturës së Skeletkurrikulave të AP – 2020-21

Drejtimet mësimore

Niveli II i KSHK

(2 vjeçare)

Profilet mësimore

Niveli III i KSHK

(1 vjeçare)

Drejtimet/Profilet mësimore

Niveli IV i KSHK

(1; 2 dhe 4 vjeçare)

A

A-II-20- TEKNOLOGJI USHQIMORE

1

A1-III-20-Teknologji e përpunimit të brumërave

A-IV-20-TEKNOLOGJI USHQIMORE

2

A2-III-20-Teknologji e prodhimit të pijeve

3

A3-III-20-Teknologji e përpunimit të qumështit

4

A4-III-20-Teknologji e pёrpunimit tё mishit dhe peshkut

5

A5-III-20-Teknologji e pёrpunimit tё frutave dhe perimeve

B

B-II-20- NDËRTIM

1

B1-III-20-Muratim dhe suvatim

B-IV-20- NDËRTIM

2

B2-III-20-Shtrim dhe veshje me pllaka

3

B3-III-20-Karpentieri, hekurkthim dhe betonim

4

B4-III-20-Punime dhe riparim rrugësh

5

B5-III-20-Punime dekorative dhe bojatisje

6

B6-III-20-Mirëmbajtje ndërtesash

 

C

C-II-20-PËRPUNIM DRURI  

1

C1-III-20-Mobileri dhe tapiceri

C-IV-20- PËRPUNIM DRURI

2

C2-III-20-Prodhime druri gjysëm të gatshme

 

D

D-II-20- TEKSTIL KONFEKSIONE

1

D1-III-20-Rrobaqepsi

D-IV-20- TEKSTIL KONFEKSIONE

2

D2-III-20-Tekstil

3

D3-III-20-Modelim

4

D4-III-20-Galanteri

E

E-II-20-ELEKTROTEKNIKË

1

E1-III-20-Instalim elektrik civil dhe industrial

E-IV-20-ELEKTROTEKNIKË

2

E2-III-20- Instalim dhe mirëmbajtje e linjave të TU dhe TL

3

E3-III-20- Riparime të pajisjeve elektroshtëpiake

4

E4-III-20-Elektromekanik

5

E5-III-20-Teknologji automatizimi 

6

E6-IV-20-Riparime të pajisjeve elektronike

7

E7-IV-20-Telekomunikacion

 

F

F-II-20- MEKANIKË

1

F1-III-20-Makina metalpunuese

F-IV-20- MEKANIKË

2

 F2-III-20-Konstruksione metalike

3

F3-III-20-Mirëmbajtje dhe riparime mekanike

4

5.

F4-III-20-Metalurgji dhe fonderi

F5-III-20-Teknologjia e perpunimit te metaleve

G

G-II-20- HOTELERI TURIZËM

1

G1-III-20-Bar restorant

G-IV-20- HOTELERI TURIZËM

2

G2-III-20-Kuzhinë pasiçeri

G2/1-III-20-Kuzhinë pasiçeri (pilot)

3

G3-III-20-Recepsion

G3/1-III-20-Recepsion (pilot)

4

G4-III-20-Guidë turistike

5

G5-III-20-Shërbime në hotel dhe restorant

6

G6-IV-20-Shërbime të udhëtimit dhe turizmit

H

H-II-20- BUJQËSI

1

H1-III-20-Frutikulturë

H-IV-20- BUJQËSI

2

H2-III-20-Ferma bujqësore e blegtorale

3

 H3-III-20- Mbarështrim të kafshëve dhe shpendëve

4

H4-III-20- Prodhim shtazor

5

H5-III-20- Kopshtari

6

H6-III-20-Prodhim bimor

7

H7-III-20- Akuakulturë

8

H8-III-20- Agroturizëm

9

H9-III-20- Shërbime kujdesi për kafshë 

10

H10-IV-20-Teknologji bujqësore

 

I

I-II-20- GJEOLOGJI MINIERA

1

I1-III-20-Miniera

I-IV-20- GJEOLOGJI MINIERA

2

I2-III-20-Markshejderi

3

I3-III-20-Gjeologji

 

J

 

J-II-20-DETARI

1

J1-III-20-Peshkim

 

J-IV-20- DETARI

2

J2-III-20-Teknikë peshkimi

K

 

 

 

K-IV-20-ELEKTRONIK

 

 

 

L

 

L-II-20-EKONOMI BIZNES

1

2

L2-IV-20-Sigurime

3

L3-IV-20-Shërbime bankare

4

L4-IV-20-Llogari

5

L5-IV-20-Sipërmarrje e agjencisë turistike

6

L6-IV-20-Tregti

 

 

M

M-II-20- SHËRBIME MJETESH TRANSPORTI

1

M1-III-20-Shërbime motorrike

M-IV-20- SHËRBIME MJETESH TRANSPORTI

2

M2-III-20-Shërbime xhenerike

3

M3-III-20-Shërbime elektroauto

4

M4-III-20-Shërbime karrocerie

5

M5-III-20-Shërbime për mjete të rënda transporti

6

M6-III-20-Mekanikë bujqësore

7

 

N

N-IV-20-VETERINARI

O

O-II-20- SHËRBIME SOCIAL SHËNDETËSORE

1

O1-III-20-Shërbime kujdesi për të moshuar

O-IV-20- SHËRBIME SOCIAL SHËNDETËSORE

2

O2-III-20- Shërbime kujdesi për fëmijë

3

O3-III-20-Animacion social

P

P-II-20-POLIGRAFI

 

 

 

Q

Q-II-20-TEKNOLOGJI KIMIKE

1

Q1-III-20-Teknologji e përpunimit të naftës

Q-IV-20- TEKNOLOGJI KIMIKE

2

Q2-III-20-Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit

3

Q3-III-20- Teknologji e përpunimit të plastikës dhe gomës

R

R-IV-20-GJEODEZI

S

S-II-20- PYJE

1

S1-IV-20-Silvikulturë

2

S2-IV-20-Shfrytëzim pyjesh

3

S3-IV-20-Florikulturë

4

S4-IV-20-Mbrojtje e mjedisit pyjor

T

T-II-20- TEKNOLOGJI INFORMACIONI DHE KOMUNIKIMI

T1-II-20-Teknologji Informacioni dhe komunikimi-pilot

1

T1-IV-20-Rrjete të dhënash

2

T2-IV-20-Mbështetje e përdoruesve të TIK

3

T3-IV-20-Zhvillim website

4

5

T5-IV-20-Rrjete të dhënash (pilot)

U

U-IV-20-SHËRBIME KUJDESI PËR TË MOSHUAR (PILOT)

V

V-II-20-TERMOHIDRAULIKË

 

V-III-20-Instalues i sistemeve termohidraulike

V-IV-20-Panele diellore dhe hidraulike

X

X-II-20- KËRKIM, SHPIM DHE SHFRYTËZIM NAFTE, GAZI DHE UJI

1

X1-III-20-Nxjerrja e naftës, gazit dhe ujit

X-IV-20- KËRKIM, SHPIM DHE SHFRYTËZIM NAFTE, GAZI DHE UJI

2

X2-III-20-Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit

Y

 

 

 

 

AA

 

 

 

 

AB

 

 

 

 

Skeletkurrikula pas të mesmes (Niveli Vi KSHK)